Junta de govern municipal

D’acord amb el que disposa l’article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, en que s’estableix que la Junta de Govern Local existeix en tots els municipis de població superior a 5.000 habitants i en els de menys quan ho disposi el reglament orgànic o així ho acordi el Ple de l’Ajuntament, com en el nostre cas.

Vist l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i l’article 54 del DL 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

La Junta de Govern estarà integrada per l’Alcalde, Jordi Bruch, que serà el seu president i per les 2 tinències d’alcalde designades per Decret d’alcaldia, Jordi Batriu, Montserrat Juvanteny. També hi són convidades les portaveus dels grups municipals de l’oposició: Montse Boladeres d’ERC i Queta Bosch del RAP.

L’objectiu d’aquest òrgan és dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal delegant competències pròpies del ple o de l’Alcalde a la Junta de Govern.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries tenen una periodicitat quinzenal. Es celebren el segon i el quart dimecres de cada mes, no festiu, a les 8 del matí a les dependències de l’Ajuntament de Prats.

Delegació de l’Alcalde a la Junta

Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions, les següents competències que es deleguen:

  • Atorgaments de llicències d’obres majors i menors
  • Resolució de peticions, tant de particulars com d’entitats, de tipus econòmic i/o tributari
  • Aprovació de factures, despeses i pagaments
  • Contractacions i concessions quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
  • Aprovació d’instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització.
  • Aprovació de projectes d’obres i serveis previstos en el pressupost.
  • Tots aquells altres assumptes que puntualment l’Alcaldia li pugui delegar.

 

DataActa de la Junta de govern
23/08/2023
09/08/2023
26/07/2023
12/07/2023
14/06/2023
13/06/2023
24/05/2023
10/05/2023
26/04/2023
12/04/2023
22/03/2023
08/03/2023
22/02/2023
08/02/2023
25/01/2023
13/01/2023
28/12/2022
14/12/2022
23/11/2022
09/11/2022
26/10/2022
13/10/2022
28/09/2022
14/09/2022
24/08/2022
10/08/2022
27/07/2022
13/07/2022
22/06/2022
08/06/2022
25/05/2022
11/05/2022
27/04/2022
13/04/2022
23/03/2022
09/03/2022
23/02/2022
09/02/2022
26/01/2022
12/01/2022
22/12/2021
09/12/2021
24/11/2021
10/11/2021
27/10/2021
13/10/2021
22/09/2021
08/09/2021
25/08/2021
11/08/2021
28/07/2021
14/07/2021
23/06/2021
09/06/2021
26/05/2021
12/05/2021
28/04/2021
14/04/2021
24/03/2021
10/03/2021
24/02/2021
10/02/2021
27/01/2021
13/01/2021
23/12/2020
09/12/2020
25/11/2020
11/11/2020
28/10/2020
14/10/2020
23/09/2020
9/09/2020
26/08/2020
22/07/2020
08/07/2020
23/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
27/05/2020
14/05/2020
22/04/2020
08/04/2020
26/03/2020
11/03/2020
26/02/2020
12/02/2020
29/01/2020
08/01/2020
11/12/2019
27/11/2019
13/11/2019
09/10/2019
25/09/2019
10/09/2019
24/07/2019
12/06/2019
12/06/2019
04/06/2019
21/05/2019
07/05/2019
16/04/2019
2/04/2019
19/03/2019
5/03/2019
19/02/2019
5/02/2019
15/01/2019
18/12/2018
4/12/2018
20/11/2018
06/11/2018
16/10/2018
02/10/2018
18/09/2018
04/09/2018
31/07/2018
17/07/2018
03/07/2018
19/06/2018
05/06/2018
15/05/2018
18/04/2018
03/04/2018
20/03/2018
06/03/2018
20/02/2018
06/02/2018
16/01/2018
19/12/2017
05/12/2017
22/11/2017
07/11/2017
17/10/2017
19/09/2017
05/09/2017
22/08/2017
18/07/2017
04/07/2017
20/06/2017
06/06/2017
16/05/2017
02/05/2017
18/04/2017
04/04/2017
21/03/2017
07/03/2017
21/02/2017
07/02/2017
17/01/2017
21/12/2016
29/11/2016
15/11/2016
02/11/2016
18/10/2016
04/10/2016
21/09/2016
07/09/2016
31/08/2016
03/08/2016
06/07/2016
15/06/2016
01/06/2016
19/05/2016
04/05/2016
19/04/2016
06/04/2016
15/03/2016
02/03/2016
17/02/2016
03/02/2016
20/01/2016
18/11/2015
04/11/2015
21/10/2015
07/10/2015
16/09/2015
28/08/2015
29/07/2015
01/07/2015
10/06/2015
06/06/2015
20/05/2015
06/05/2015
15/04/2015
08/04/2015
18/03/2015
04/03/2015
18/02/2015
04/02/2015
21/01/2015