Estat d’execució del pressupost

En aquest apartat podreu consultar l’evolució trimestral del pressupost corresponent a cada anualitat, juntament amb el detall de les modificacions pressupostàries aprovades pels òrgans de govern municipals, com també el grau de compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Documents

DataExecució pressupostària
2017
2016
2015
2014