31.7 C
Prats de Lluçanès
dimecres, 24 de juliol de 2024
Inici Ajuntament Organigrames Organigrama tècnic

Organigrama tècnic

Podeu consultar l’organigrama municipal amb persones responsables i càrrec aquí.

Administrativa (Secretaria)

 • Realitzar les tasques administratives requerides pel funcionament del Ple i la resta d’òrgans col·legiats de l’ajuntament: elaborar les convocatòries, trametre els acords i les notificacions, coordinar i distribuir la documentació a la resta d’àrees, col·laborar amb el Secretari-Interventor en la redacció de les actes, transcriure les actes als llibres oficials, propostes, ordre del dia i  la documentació dels expedients.
 • Introduir la comptabilitat d’ingressos a l’aplicació informàtica WTP i la preparació de tota la documentació recaptatòria (duplicats de rebuts, certificats de pagament, conultes, emissió de disquets per a la comptabilitat, etc.).
 • Elaborar i realitzar les tasques administratives requerides pels expedients relatius a les llicències d’obres (contractació, preparació i gestió de diverses subvencions, control de certificacions d’obres, seguiment d’obres, etc.) de parcel·lació i de segregació.
 • Elaborar i realitzar les tasques administratives requerides pels expedients relatius a les llicències d’activitats, especialment les ambientals (tramitació, títols de llicències, cartes de pagament, etc.).
 • Mantenir i controlar els padrons fiscals (IAE, IBI, taxa de recollida de residus, nínxols, clavegueram, rètols, balcons, etc.).
 • Mantenir les fitxes cadastrals, preparar la documentació per efectuar canvis i expedir certificacions.
 • Confeccionar el llibre de Decrets.
 • Donar suport al lloc de Secretaria-Intervenció en l’elaboració de les ordenances fiscals i del pressupost anual general de l’ajuntament, així com en la seva liquidació, en la pròpia redacció del Compte General i en la sol·licitud de préstecs omplint els models pertinents.
 • Informar i atendre al públic, telefònicament i personalment, en totes aquelles qüestions per a les que estigui autoritzat/ada.
 • Mantenir els contactes necessaris amb tercers en l’exercici de les seves funcions (altres administracions, consorcis, empreses, organismes, etc.)
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Administrativa (Intervenció)

 • Comptabilitzar tots els moviments comptables d’ingressos i despeses de l’ajuntament.
 • Controlar la caixa de la corporació, les operacions, els préstecs i el saldo dels diferents comptes corrents de l’ajuntament.
 • Revisar i registrar totes les factures que entren a l’ajuntament per tal d’efectuar un control estadístic de la despesa, ordenar-les i arxivar-les.
 • Efectuar els pagaments previstos, realitzar les transferències bancàries i quadrar els ingressos i les despeses mensuals.
 • Realitzar les declaracions trimestrals i anuals de l’IVA i de l’IRPF, via telemàtica.
 • Mantenir els contactes necessaris amb l’Organisme de Gestió Tributària pel que fa als canvis dels padrons, als controls de bestretes, als comunicats mensuals, etc.
 • Omplir els qüestionaris i els formularis estadístics que s’han de trametre a les diferents administracions públiques.
 • Donar suport al lloc de Secretaria-Intervenció en l’elaboració del pressupost anual general de l’ajuntament, així com en la seva liquidació, en la pròpia redacció del Compte General i en la sol·licitud de préstecs omplint els models pertinents.
 • Elaborar els expedients de modificació de crèdits.
 • Comprovar i repassar les nòmines i les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors i efectuar-los-hi els corresponents pagaments o liquidacions, així com calcular i controlar les bestretes que es sol·licitin.
 • Assumir la tresoreria de l’ajuntament realitzant els cobraments i pagaments, organitzar i cuostodia de fons, valors i efectes. L’execució de les consignacions de Bancs, Caixa General de Dipòsits i establiments anàlegs, la formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les disponibliats dineràries de l’ens per a la puntual satisfacció de les seves obligacions i perfactura dels serveis de recaptació.
 • Informar i atendre al públic, telefònicament i personalment, en totes aquelles qüestions per a les que estigui autoritzat/ada.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Tècnic jutjat

 • Mantenir actualitzat el padró d’habitants (altes, baixes, canvis de domicili, etc.), expedir les certificacions vinculades al mateix (de padró, convivència i residència) i mantenir les relacions necessàries amb d’altres institucions per tal de desenvolupar correctament aquesta funció: INE, Diputació, etc.
 • Mantenir actualitzat el cens electoral del municipi i omplir enquestes i formularis de dades que es demanen a l’INE, l’IDESCAT i altres organismes.
 • Realitzar les tasques administratives derivades del funcionament del registre civil i del jutjat de pau, d’acord amb les indicacions de l’Administrativa i de la Secretària-Interventora, com ara:
 • inscriure naixements, matrimonis i defuncions, canvis de nom, etc.
 • tramitar expedients de matrimoni civil.
 • expedir certificats de fe de vida, de naixement, matrimoni, defunció, etc.
 • tramitar la recepció de denúncies de faltes contra les persones, el patrimoni, l’ordre públic i/o els interessos generals.
 • atendre i informar al públic, personal i telefònicament, en relació a consultes legals( tràmits diversos, servei d’orientació jurídica, servei de justícia gratuïta i tribunal del jurat) així com atendre i canalitzar les seves demandes.
 • exercir com a secretària de jutjat i donar fe pública en els tràmits judicials.
 • registrar d’entrada i sortida tota la documentació del jutjat i realitzar les diligències oportunes (d’ordenació, de constància d’execució, etc.).
 • realitzar actes de comunicació (citacions, notificacions, citacions a termini i requeriments) i actes de jurisdicció voluntària, com ara, apoderaments, declaracions jurades consentiments paterns, legalització de llibres d’entitats, etc.
 • preparar els expedients d’actes de conciliació, de judicis orals i de judicis de faltes.
 • assistir al jutge de pau en la celebració dels judicis.
 • practicar i executar les diligències que se li assignin (preventives, declaracions, exploracions oculars, d’embargament, ressenya de bens, inventaris judicials, etc.).
 • col·laborar amb el jutge en la preparació i celebració dels matrimonis civils.
 • confeccionar i tramitar els expedients administratius que li siguin assignats (matrimoni civil, traducció de nom propi, nul·litat, separació, etc.).
 • mantenir actualitzats els llibres del registre civil, registre d’exhorts, diari, d’inventari, etc.
 • confeccionar estadístiques relatives al registre civil, adjudicacions del jutjat i assumptes diversos i trametre-les als organismes pertinents: INE, Seguretat Social, Direcció General de Tributs, Generalitat, CPGJ, etc.
 • vetllar pel correcte funcionament de l‘ofici judicial i tenir cura del manteniment l’estoc de material.
 • preparar i tramitar documentació diversa relativa a denúncies, reconeixements mèdics, acreditacions de solvència i insolvència, exhorts, arrests domiciliaris, retencions de permisos de conduir, pagament de multes, etc.
 • encarregar-se del manteniment de l’arxiu del jutjat.
 • portar l’agenda del jutge informar-lo dels oficis presentats i de l’acabament dels terminis.
 • Expedir els títols dels nínxols que es sol·licitin i portar-ne el registre.
 • Mantenir el padró de vehicles del municipi i elaborar els expedients de retirada de vehicles abandonats a la via pública.
 • Realitzar treballs auxiliars diversos: arxiu, fotocòpies, etc.
 • Donar suport a la resta del personal dels serveis generals en l’exercici de les seves tasques.
 • Informar i atendre al públic, telefònicament i personalment, en totes aquelles qüestions per a les que estigui autoritzat/ada.
 • Mantenir els contactes necessaris amb tercers en l’exercici de les seves funcions (altres administracions, consorcis, empreses, organismes, etc.).
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Recepció consergeria

 • Informar i atendre al públic, telefònicament i personalment, en totes aquelles qüestions per a les que estigui facultat/ada i adreçar les persones cap al servei de l’ajuntament més adient en el cas de precisar-se una major concreció.
 • Registrar els documents d’entrada i de sortida, compulsar documents i efectuar el procés informàtic corresponent al registre (numeració, llistats, etc.), així com derivar la documentació a qui pertoqui.
 • Efectuar el cobrament de les llicències d’obres i avisar quan poden passar-se a recollir, així com ingressar les quantitats corresponents.
 • Donar suport a l’administratiu/va de l’àrea econòmica en el registre d’entrada de factures i el seu corresponent arxivament.
 • Realitzar fotocòpies, enquadernacions i muntatges de plànols.
 • Penjar els edictes al taulell d’anuncis i rebre i distribuir la correspondència d’entrada a l’ajuntament, així com portar i trametre la de sortida.
 • Mantenir l’ordre i tenir al dia els materials a disposició del públic que es posen al taulell i /o a la recepció de l’ajuntament (revistes, butlletins, butlletins oficials, diaris, tríptics, comunicats, etc.).
 • Efectuar els corresponents avisos de reunions als membres de l’equip de govern quan sigui necessari.
 • Portar l’agenda de les sales de reunions i d’exposicions de l’ajuntament.
 • Efectuar les notificacions, repartiment de programes i els encàrrecs que se li encomanin.
 • Facilitar i informar de tots els models de sol·licituds i dels tràmits de l’ajuntament i ajudar a emplenar-los quan convingui.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Agutzil

 • Realitzar notificacions d’actes administratius, encàrrecs, portar documents i altres tasques de caràcter similar, desplaçant-se a les institucions i entitats, tant dins com fora del municipi (per exemple en el cas dels anàlisis).
 • Passar convocatòries dels Plens, repartir programes d’activitats i fer les fotocòpies que se li encomanin.
 • Distribuir, controlar, coordinar i comunicar les tasques a realitzar per part del personal de la brigada.
 • Encarregar-se de realitzar els preparatius necessaris dels edificis i les instal·lacions municipals per a la realització d’actes festius, visites d’autoritats o casaments (muntar tarimes, preparar cadires, megafonia, etc.).
 • Supervisar el bon funcionament dels equipaments municipals, de l’enllumenat públic i de la via pública en general (senyalització viària, estat dels carrers, etc.), informant sobre les anomalies als responsables oportuns.
 • Encarregar-se de col·locar, controlar i cobrar les parades del mercat dominical i el mercat del rebost.
 • Encarregar-se de la recollida del paper utilitzat a l’ajuntament per reciclar.
 • Efectuar les liquidacions relatives a la taxa d’ocupació de la via pública.
 • Donar suport administratiu al personal administratiu i tècnic de l’ajuntament.
 • Conduir el vehicle assignat per a l’exercici de les seves tasques.
 • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment.
 • Efectuar sortides d’emergència en cas d’accidents o d’incendis d’acord amb els continguts i les indicacions dels Plans d’emergència.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Tècnic administració especial

 • Comprovar les taules d’equivalència entre la comptabilitat financera i la pressupostària.
 • Mantenir i elaborar la informació comptable periòdica mensual i trimestral en col·laboració amb Tresoreria (estat de congruència de la comptabilitat, estat del deute, estat històric i provisional del servei del deute, estat d’execució de les despeses, etc.).
 • Elaborar estudis de costos i informes de seguiment pressupostari i comptable, estudis i informes, qüestionaris i valoracions relacionades amb l’àmbit de la seva competència.
 • Col·laborar en les funcions d’estudi necessàries per la confecció del pressupost municipal i la tramitació reglamentària dels corresponents expedients de modificació de crèdit.
 • Confeccionar els expedients d’aprovació i/o modificació de les ordenances fiscals, de les ordenances reguladores dels preus públics, expedients d’imposició i ordenació de contribucions especials, etc.
 • Elaborar l’avantprojecte del pressupost inicial i processar les dades, així com les successives modificacions de crèdit sota les indicacions d’Intervenció.
 • Donar suport en la fiscalització de la despesa, això és: elaboració d’informes, control dels contractes i factures presentades i control de la despesa en general.
 • Fer seguiment de l’endeutament crèdit per crèdit, elaboració de les previsions i realització efectiva, així com també fer seguiment dels informes de l’estat d’endeutament i fer la comunicació de les operacions a la Generalitat.
 • Realitzar estudis i informes dels expedients de les subvencions rebudes així com realitzar estudis economicofinancers i informar els efectes de les adopcions dels acords corresponents.
 • Analitzar els costos per a la preparació dels plecs de clàusules per contractes.
 • Atendre i assessorar facilitant informació així com respondre a les consultes o reclamacions dels usuaris del Servei.
 • Col·laborar en l’elaboració de la memòria general en tot allò referent a les dades econòmiques i de les diferents activitats dutes a terme.
 • Fer l’anàlisi de la càrrega financera municipal realitzant estudis d’evolució de la mateixa segons el model econòmic pressupostari.
 • Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats organitzatives de la Corporació, altres administracions així com entitats i associacions relacionades amb el seu àmbit competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d’aquesta activitat se’n derivin.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relación laboral/funcionarial amb la Corporació.
 • Tramitació de procediments de protecció de la legalitat urbanística i expedients sancionadors.
 • Tramitació de procediments de responsabilitat patrimonial.
 • Substituir al secretari interventor en cas d’absència, malaltia o vacant.

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Auxiliar arxiu

 • Vetllar per l’organització i la custòdia de la documentació de l’Arxiu municipal que està sota la seva responsabilitat amb la finalitat de facilitar-ne la consulta i tenir cura del seu manteniment.
 • Col·laborar en l’elaboració i aplicar les normes d’organització i funcionament de l’Arxiu municipal realitzant totes aquelles accions que consideri oportunes per tal de millorar, agilitar o facilitar la gestió de l’Arxiu.
 • Aplicar el quadre de classificació de la documentació per tal que s’utilitzi de forma unívoca i generalitzada a tots els arxius de gestió, a més de l’Arxiu definitiu, i controlar-ne el seguiment i actualització del seu procés.
 • Col·laborar en la definició i implementar  el sistema d’organització integral de la documentació i assessorar al personal administratiu dels arxius de gestió, oferint-li el suport tècnic necessari en la implementació d’aquest mètode de treball.
 • Fer seguiment i actualitzar tot el procés de gestió integral de la documentació.
 • Rebre, classificar, catalogar i arxivar els documents que han d’incorporar-se a l’arxiu un cop concloses les fases activa i semiactiva.
 • Elaborar i preparar les actes relatives al traspàs de documentació als arxius externs que es determinin i rebre i controlar les transferències de documentació que arribin i verificar-les.
 • Elaborar el calendari de conservació i eliminació de la documentació d’acord amb la normativa establerta i les taules d’avaluació documental.
 • Vetllar per la integritat i l’autenticitat dels documents de l’Arxiu a fi de no alterar-ne ni perjudicar-ne els valors jurídics, administratius, informatius, culturals i científics, sens perjudici de les operacions d’eliminació de documentació, d’acord amb els procediments tècnicament i legalment establerts.
 • Donar suport a tots els departaments de la Corporació en les tasques de gestió de la documentació administrativa en fase activa, semiactiva o si és el cas, històrica.
 • Atendre i informar al les persones usuàries (internes i externes) de l’Arxiu, assessorant a aquells que requereixin una informació més especialitzada i realitzant recerques i investigacions quan sigui necessari.
 • Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats i altres institucions i organismes) per a dur a terme les seves tasques, així com participar en aquelles comissions que se li assignin.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Tècnic A2: Turisme i comerç

 • Sol·licitar i tramitar les subvencions de comerç i turisme.
 • Atendre les trucades telefòniques i informar al públic i a les entitats, en general, sobre la programació de les activitats que s’han de realitzar, sobre tota la informació de la que disposa l’Oficina de Turisme.
 • Mantenir la documentació i vetllar perquè hi hagi informació dels diferents recursos turístics.
 • Organització, control i seguiment de les activitats formatives ofertes per l’Ajuntament.
 • Control i seguiment dels alumnes que realitzen practiques administratives a l’Ajuntament.
 • Actualitzar i mantenir la pàgina web del municipi introduint-hi la informació i els recursos necessaris per als usuaris.
 • Mantenir els contactes necessaris amb tercers per al desenvolupament de les seves funcions, així com participar en aquelles comissions per a les que sigui designat.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Redacció d’informes tècnics en matèria de la seva competència.
 • Assumir tasques puntualment el servei d’informació turística del l’Ajuntament, fora de l’horari laboral.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Tècnic C1: Educació i Cultura

 • Sol·licitar i tramitar les subvencions d’educació.
 • Atendre les trucades telefòniques i atenció als ciutadans
 • Mantenir la documentació i vetllar perquè hi hagi informació dels diferents educatius.
 • Organització, control i seguiment de les activitats formatives ofertes per l’Ajuntament.
 • Control de l’ús dels espais i sales municipals
 • Enllaç entre els centres educatius i l’ajuntament
 • Inscripció i control de matricules educatives
 • Mantenir els contactes necessaris amb tercers per al desenvolupament de les seves funcions, així com participar en aquelles comissions per a les que sigui designat.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Redacció d’informes tècnics en matèria de la seva competència.
 • Organitzar, programar, preparar i coordinar totes les activitats culturals del municipi promogudes o impulsades per l’ajuntament, d’acord amb el calendari cultural i festiu local.
 • Sol·licitar i tramitar les subvencions de cultura
 • Organització i divulgació d’activitats culturals.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Tècnic C1: Medi ambient

 • Sol·licitar i tramitar les subvencions de medi ambient
 • Promoure i organitzar campanyes per la recollida selectiva.
 • La coordinació, supervisió i organització de les tasques pròpies de la deixalleria.
 • La  l’assessorament tècnic a l’operari de la deixalleria.
 •  Recollida informació estadística en termes de cultura i medi ambient.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Auxiliar de turisme

 • Assessorar als turistes que visiten el municipi sobre els recursos i activitats que poden trobar i gaudir.
 • Informar sobre diferents opcions vinculades al turisme municipal: rutes, allotjament, transports, restaurants, etc.
 • Cercar, recollir i distribuir la informació i recursos adreçats als interessats/des, actualitzant-la periòdicament.
 • Recollir indicadors i elaborar les estadístiques dels usuaris del puntd’informació turística.
 • Realitzar les tasques administratives que se’n derivin del punt d’informació.
 • Vetllar pel manteniment de la instal·lació i les existències dels materials informatius.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Conserge Escola

 • Controlar els accessos a l’escola, obrir-la i tancar-la a l’inici i al final dels horaris establerts, custodiar les claus i tenir cura dels panys.
 • Recollir i distribuir la correspondència i fer els encàrrecs que se li encomanin.
 • Controlar l’ordre als accessos de l’escola.
 • Realitzar fotocòpies i preparar dossiers i enquadernacions encomanades pel personal docent de l’escola.
 • Atendre la demanda de tiquets de menjador de l’escola i comunicar-la al Consell Comarcal.
 • Reparar desperfectes menors i solucionar les deficiències que es detectin a les instal·lacions de l’escola, fent-se càrrec de les tasques senzilles (mobiliari, vidres, canonades, etc.), avisant als responsables pertinents en els casos que no es puguin solucionar.
 • Supervisar el bon funcionament de la caldera de la calefacció, així com el de l’equipament elèctric, els sistemes antifoc i els de fontaneria dels centres que tingui assignats (canonades, cisternes, aixetes, etc.)
 • Netejar els patis, incloses les papereres, així com els accessos dels centres que tingui assignats.
 • Encarregar-se de la recollida del paper utilitzat per reciclar.
 • Donar suport a les tasques de manteniment que s’hagin de dur a terme a l’escola bressol .
 • Tenir cura del bon estat dels materials i de les eines de treball que faci servir per efectuar les tasques de manteniment i de reparació de les instal·lacions.
 • Atendre i informar al públic, tant personalment com telefònicament, sobre qüestions per a les quals estigui facultat.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Operaris manteniment via pública

 • Tenir cura de l’adequat manteniment de jardineria i de la vegetació arbustiva dels espais públics municipals desenvolupant totes les tasques que per això es requereixen, com ara:
  • Segar la gespa
  • Treure males herbes
  • Sembrar i ressembrar gespa, plantes i flors
  • Adobar arbres, arbusts, plantes, flors i gespa amb fertilitzants
  • Realitzar la neteja i l’entrecavat de parterres
 • Realitzar l’aplicació de tractaments fitosanitaris als espais verds del municipi en que sigui necessari, d’acord amb els productes, les mesures, els coneixements i els mitjans adients per efectuar-los.
 • Podar arbres i arbusts utilitzant les diferents modalitats (de formació, aclarida, renovació, manteniment, reducció, restauració, etc.) necessàries per al seu adequat manteniment, d’acord amb les directrius establertes.
 • Realitzar les activitats  preparatòries necessàries per a la plantació d’arbres, arbusts i altres plantes traslladats des de vivers.
 • Comprar arbres, plantes, llavors, terra i altres materials o elements vinculats al manteniment de parcs i jardins, d’acord amb les directrius establertes.
 • Supervisar el funcionament de les instal·lacions i dels sistemes de reg de les zones enjardinades i realitzar-ne les tasques bàsiques de manteniment.
 • Conduir el vehicle assignat per a l’exercici de les seves tasques.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Realitzar tasques de manteniment als equipaments i les instal·lacions municipals (treballs bàsics d’obra, pintura, electricitat i fontaneria).
 • Realitzar tasques de neteja viària als carrers i places del municipi.
 • Efectuar les reparacions bàsiques del mobiliari urbà (bancs, fonts, senyalitzacions, etc) i avisar als tècnics responsables en els casos oportuns mitjançant notificacions.
 • Encarregar-se de realitzar els preparatius necessaris dels edificis i les instal·lacions municipals per a la realització d’actes festius (col·locar llums, transportar i ordenar cadires i taules, preparar tarimes, posar valles, etc.)
 • Supervisar el bon funcionament dels equipaments municipals i de l’enllumenat públic efectuant les reparacions oportunes.
 • Arranjar voreres, netejar el clavegueram i tapar els forats de la via pública amb asfalt.
 • Recollir les andròmines dipositades a la via pública i portar-les a la deixalleria quan toqui.
 • Conduir els vehicles assignats per a l’exercici de les seves tasques (camió – grua, dumper, cotxe, etc.).
 • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment.
 • Controlar l’abastament d’aigua potable al municipi.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Inclou realitzar puntualment alguna d’aquestes activitats per necessitat del servei fora de l’horari laboral.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Personal de neteja

 • Controlar i vetllar pel funcionament de la Deixalleria Municipal.
 • Col·locar els elements per la seva eliminació i reciclatge en els contenidors adients.
 • Informar i ajudar als veïns com classificar les deixalles que porten a la deixalleria.
 • Supervisar la provisió, utilització i condicions de manteniment dels recursos materials assignats.
 • Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats, requerits pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment i estat de neteja.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.

Director Centre de Dia

 • Planificar, dirigir i supervisar tots els serveis i activitats del centre.
 • Elaborar els objectius operatius de treball i els calendaris del personal.
 • Coordinar  les diferents àrees d’atenció del centre.
 • Fer-se càrrec de la gestió econòmica i financera del centre.
 • Avaluar anualment la qualitat del serveis i la satisfacció dels seus usuaris.
 • Actualitzar la documentació oficial del centre.
 • Atendre al públic personal i telefònicament.
 • Fer-se càrrec de les compres i de la negociació amb els proveïdors.
 • Gestionar els recursos humans del centre, pel que fa al desenvolupament i organització de les seves tasques, pel que fa a les seves necessitats de formació i, finalment, també respecte de la resolució dels seus problemes laborals i del dia a dia.
 • Valorar l’atenció i les necessitats de les persones ateses, així com els canvis que es puguin presentar, per tal de plantejar una resposta adequada en cada cas.
 • Solucionar les queixes i suggeriments que es presentin, especialment les dels usuaris i les seves famílies.
 • Coordinar-se amb l’administració de la Generalitat (ICASS), així com en el seu cas amb d’altres administracions, per tot allò que respecta a les subvencions que atorguin o puguin atorgar.

I altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Infermera

 • Realitzar les cures que puguin requerir els usuaris.
 • Preparar i administrar la medicació prescrita als usuaris.
 • Programar visites mèdiques.
 • Realitzar el control de materials i medicaments necessaris i sol·licitar compres o receptes.
 • Participar en reunions setmanals amb la direcció i personal assistencial per detectar possibles problemes i concretar les solucions més adequades.
 • Donar informació a les famílies sobre l’evolució dels residents.

I altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Treballador familiar

 • Assistir i atendre l’usuari del centre de dia en la realització de les activitats de la vida diària, efectuant aquells treballs encaminats a la seva atenció personal i al seu entorn, com ara:
 • Distribuir els àpats dels usuaris i donar de menjar a aquells usuaris que no ho puguin fer correctament per sí mateixos.
 • Donar suport al servei de cuina en la neteja d’estris.
 • Parar i desparar les taules i ordenar les cadires quan es finalitzi cada àpat al menjador, així com netejar mantells, dels tovallons, dels pitets i dels coberts fent els canvis i les reposicions oportunes.
 • Controlar i subministrar la medicació oral o tòpica dels usuaris sota la supervisió dels personal d’infermeria i signar els fulls d’administració de la medicació, així com comunicar per escrit totes les incidències o signes que cridin l’atenció sobre manifestacions espontànies o símptomes dels usuaris en relació a les seves necessitats físiques, psíquiques o socials.
 • Mantenir, setmanalment, l’ordre de neteja de les safates de distribució de medicació i dels recipients de medicaments.
 • Vetllar i tenir cura de l’aplicació de les activitats de tipus físic prescrites per els/les infermeres
 • Col·laborar i donar suport a l’equip de professionals del Centre (infermers/eres, treballador/a social, psicòleg/òloga, metge/esa, dinamitzador/a, etc.) mitjançant la realització de tasques elementals que complementin els serveis especialitzats d’aquells (treball assistencial, educatiu i formatiu), amb la finalitat de proporcionar l’autonomia personal del resident i la seva inserció en la vida social. (fer passejar als usuaris, fer-los fer exercicis de mobilitat, fer activitats,  etc).
 • Mantenir el bon estat de neteja i ordre els espais del Centre i donar compte als responsables oportuns de les anomalies en la neteja de les dependències del Centre i de qualsevol desperfecte o avaria que es produeixi en les instal·lacions.
 • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu estat de conservació.
 • Mantenir els contactes necessaris amb tercers en l’exercici de les seves tasques (proveïdors, etc.)
 • Atendre qualsevol incidència i/o urgència que sorgeixi i posar-se en contacte amb el responsable oportú en els casos en que sigui necessari.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Director Escola Bressol

 • Gestionar i organitzar el centre, en tots els àmbits.
 • Dirigir les activitats del centre, així com les activitats pedagògiques i supervisar-les un cop ja s’han desenvolupat.
 • Realitzar la proposta del pressupost anual del centre.
 • Elaborar el projecte educatiu del centre, així com el projecte curricular del mateix.
 • Programar i portar a terme el procés de matriculació.
 • Realitzar i visar les certificacions i documents oficials del Centre.
 • Vetllar pel manteniment del Centre.
 • Informar als pares en relació al funcionament de la llar d’infants i l’evolució dels mateixos.
 • Supervisar les entrades diàries dels aliments.
 • Elaborar i dur a terme la programació general de l’aula, amb les seves avaluacions.
 • Elaborar, controlar i supervisar el registre anual de cada infant, així com els informes d’avaluació de cada un d’ells.
 • Realitzar les comandes del material educatiu (equip, escolar, material fungible i no fungible).
 • Atendre les necessitats educatives de cada infant, incloent les activitats relacionades amb la salut, higiene i alimentació.
 • Tenir cura de l’ordre, seguretat i entreteniment dels infants.
 • Analitzar les jornades educatives.
 • Organitzar les entrevistes individuals amb els pares dels infants, així com les reunions col·lectives a l’inici i/o final del curs.
 • Participar en les reunions de claustre.
 • Planificar la implantació de les activitats preventives així com coordinar i supervisar l’acompliment de les mesures preventives en matèria de prevenció de riscos i salut laboral en els terminis establerts.
 • Controlar les activitats/serveis externalitzats per l’Àrea en els termes de prevenció de riscos i salut laboral.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Qualsevol altre funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Tècnic Educació infantil

 • Col·laborar en l’elaboració del projecte educatiu del centre.
 • Col·laborar en l’elaboració del projecte curricular del centre així com en l’elaboració i realització de la programació general de l’aula, amb les avaluacions dels infants.
 • Elaborar i supervisar el registre anual de cada infant, així com els informes d’avaluació de cada un d’ells.
 • Realitzar l’observació de les pautes conductuals dels infants.
 • Proposar les comandes del material educatiu (equip, escolar, material fungible i no fungible).
 • Supervisar el nombre i tipologia de menús diaris.
 • Atendre les necessitats educatives de cada infant, incloent les activitats relacionades amb la salut, higiene i alimentació.
 • Tenir cura de l’ordre, seguretat i entreteniment dels infants.
 • Analitzar les jornades educatives.
 • Organitzar les entrevistes individuals amb els pares dels infants.
 • Col·laborar en la proposta del pressupost anual del centre.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Qualsevol altre funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Operari Deixalleria

 • Obertura i tancament de les instal·lacions
 • Control dels residus entrants a la deixalleria
 • Vigilància, neteja i conservació de les instal·lacions i equips
 • L’elaboració i complementació dels fulls de control d’entrada de residus
 • Facilitar tota la informació necessària als usuaris del servei.
 • Rebutjar els residus en el cas de que aquest no puguin ser admesos per raó de les seves característiques o altres raons especifiques.
 • Acondicionar els residus.
 • Organització, supervisió i optimització amb criteris econòmics i de màxima recuperació i aprofitament dels materials susceptibles de recuperació.
 • Organització, supervisió i optimització del destí final dels residus.
 • La logística de les operacions de retirada i transports de residus recollits i dels materials recuperats en la deixalleria.
 • La coordinació, supervisió i organització de les tasques pròpies de la deixalleria
 • Qualsevol altre funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Secretaria Intervenció

 • La preparació dels assumptes que hagin de ser inclosos en l’ordre del dia de les sessions que celebra el Ple i qualsevol altre òrgan col·legiat de la Corporació en que s’adoptin acords que vinculin a la mateixa, de conformitat amb allò establert per l’Alcalde o President de la Corporació i l’assistència al mateix en la realització de la corresponent convocatòria, notificant-la amb la deguda antelació als components de l’òrgan col·legiat.
 • Custodiar des del moment de la convocatòria la documentació íntegra dels expedients inclosos en l’ordre del dia i tenir-la a disposició dels membres del respectiu òrgan col·legiat que desitgin examinar-la.
 • Aixecar acta de les sessions dels òrgans col·legiats referits al primer punt i sotmetre a aprovació al començament de cada sessió la corresponent a la precedent. Un cop aprovada, es transcriurà en el Llibre d’Actes autoritzada amb la firma del Secretari i el vist-i-plau de l’Alcalde o President de la Corporació.
 • Transcriure al Llibre de Resolucions de la Presidència les dictades per aquesta.
 • Certificar tots els actes o resolucions de la Presidència i els acords dels òrgans col·legiats decisoris, així com els antecedents, llibres i documents de l’Entitat.
 • Remetre a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma, en els terminis i formes determinats reglamentàriament, còpia o, en el seu cas, extracte dels actes i acords dels òrgans decisoris de la Corporació, tant col·legiats com unipersonals.
 • Anotar en els expedients, sota firma, les resolucions i acords que recaiguin.
 • Autoritzar, amb les garanties i responsabilitats inherents, les actes de totes les licitacions, contractes i documents administratius anàlegs en què intervingui l’entitat.
 • Disposar que en la vitrina i tauló d’anuncis es fixin els que siguin preceptius, certificant-se els seus resultats si resultés necessari.
 • Portar a custodiar el Registre d’Interessos dels membres de la Corporació i l’Inventari de Béns de l’Entitat.
 • Emetre informes previs en aquells supòsits en que així ho ordeni el President de la Corporació o quan ho sol·liciti una tercera part de Regidors o Diputats amb antelació suficient a la  celebració de la sessió en que s’hagués de tractar l’assumpte corresponent. Aquests informes hauran de senyalar la legislació aplicable en cada cas i l’adequació a la mateixa dels acords en projecte.
 • Emetre informe previ sempre que es tracti d’assumptes que requereixin d’aprovació per majoria especial.
 • Emetre informes previs sempre que un precepte legal exprés així ho estableixi.
 • Informar, en les sessions dels òrgans col·legiats a què assisteixi i quan es produeixi requeriment exprés de qui presideixi, pel que fa als aspectes legals de l’assumpte que es discuteixi, amb objecte de col·laborar en la correcció jurídica de la decisió que s’hagi d’adoptar. Si en el debat s’ha plantejat alguna qüestió la legalitat de la qual pogués dubtar-se podrà sol·licitar al President l’ús de la paraula per assessorar a la Corporació.
 • Acompanyar al President o membres de la Corporació en els actes de firma d’escriptures i, si així ho demanessin, en les seves visites a autoritats o assistència a reunions, a efectes d’assessorament legal.
 • Fiscalitzar, d’acord amb el que preveu la legislació, tot acte, document o expedient que doni lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic o que puguin tenir repercussió financera o patrimonial, emetent el corresponent informe o formulant, en el seu cas, les objeccions procedents.
 • La intervenció formal de l’ordenació del pagament i de la seva realització material.
 • La comprovació formal de l’aplicació de les quantitats destinades a obres, subministres, adquisicions i serveis.
 • La recepció, examen i censura dels justificants dels manaments expedits a justificar, reclamant-los al seu venciment.
 • La intervenció dels ingressos i fiscalització de tots els actes de gestió tributària.
 • L’expedició de certificacions de descobert contra els deutors per recursos, dèficits comptables o descoberts.
 • L’informe dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació de crèdits dels mateixos.
 • L’emissió d’informes, dictàmens i propostes que en matèria economico-financera o pressupostària li hagin estat sol·licitats per la Presidència, per una tercera part dels Regidors o Diputats o quan es tracti de matèries per a les que legalment s’exigeixi una majoria especial, així com el dictamen sobre la procedència de nous serveis o reforma dels existents a efectes de l’avaluació de la repercussió economico-financera de les respectives propostes. Si en el debat s’ha plantejat alguna qüestió que plantegés dubtes sobre les seves repercussions pressupostàries, podran sol·licitar al President l’ús de la paraula per a assessorar a la Corporació.
 • Custodiar i assumir el maneig dels fons de valors i efectes de la Corporació.
 • Coordinar i dirigir els serveis administratius municipals i assessorar a l’equip de govern en la gestió municipal.
 • Proposar l’ordre del dia a les sessions plenàries, redactar propostes i executar els acords presos en matèria de personal: contractació, altes i baixes, modificacions, etc.
 • Fer un seguiment de tots els expedients administratius i de la seva tramitació.
 • Planificar i programar tota l’activitat i les tasques dels serveis generals.
 • Supervisar i controlar la legalitat de les actuacions de la resta d’àmbits de treball de l’ajuntament i proposar noves solucions a les problemàtiques que sorgeixin.
 • Elaborar estudis de costos de serveis, redactar convenis i plecs de condicions per a la contractació administrativa, ordenances, reglaments, etc.
 • Assumir la Secretaria – Intervenció de la Mancomunitat d’aigües Merlès i la gestió i coordinació del servei amb l’empresa concessionària.
 • Mantenir els contactes necessaris amb tercers en l’exercici de les seves funcions (altres administracions, consorcis, empreses, organismes, etc.)
 • Altres funcions que per disposicions de l’Alcaldia, les Regidories o normatives vigents li siguin atribuïdes.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.