Pressupost municipal i modificació de crèdit

En aquest apartat podeu consultar la informació referent als pressupostos municipals dels últims anys així com la resta de dades econòmiques d’interès de la gestió municipal. Als apartats adjunts podeu consultar les dades del resum dels pressupostos dels últims anys de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès així com les diverses modificacions de crèdit.

La classificació econòmica dels ingressos del pressupost 2023 és la següent:

Capítol 1. Impostos directes; Capítol 2. Impostos indirectes; Capítol 3. Taxes i altres ingressos; Capítol 4. Transferències corrents; Capítol 5. Ingressos patrimonials; Capítol 6. Alienació d’inversions reals; Capítol 7. Transferències de capital; Capítol 8. Actius financers; Capítol 9. Passius financers.

La classificació econòmica de les despeses del pressupost 2023 és la següent:

 Capítol 1. Despeses de personal; Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis; Capítol 3. Despeses financeres; Capítol 4. Transferències corrents; Capítol 5. Fons de contingència pressupostària; Capítol 6. Inversions reals; Capítol 7. Transferències de capital; Capítol 8. Actius financers; Capítol 9. Passius financers.

ConcepteDocument
2023- Pressupost despeses
2023- Pressupost ingressos
2022- Pressupost despeses
2022- Pressupost ingressos
2021- Modificació de crèdit 7
2021- Modificació de crèdit 6
2021- Modificació de crèdit 5
2021- Modificació de crèdit 4
2021- Modificació de crèdit 3
2021- Modificació de crèdit 2
2021- Modificació de crèdit 1
2021- Pressupost despeses
2021- Pressupost ingressos
2020- Modificació de crèdit 6
2020- Modificació de crèdit 5
2020- Modificació de crèdit 4
2020- Modificació de crèdit 3
2020- Modificació de crèdit 2
2020- Modificació de crèdit 1
2020- Pressupost despeses
2020- Pressupost ingressos
2019- Modificació de crèdit 5
2019- Modificació de crèdit 4
2019- Modificació de crèdit 3
2019- Modificació de crèdit 2
2019- Modificació de crèdit 1
2019- Pressupost ingressos
2019- Pressupost despeses
2018-Modificació de crèdit 5
2018-Modificació de crèdit 4
2018-Modificació de crèdit 3
2018-Modificació de crèdit 2
2018-Modificació de crèdit 1
2018-Pressupost despeses
2018-Pressupost ingressos
2017-Pressupost despeses
2017-Pressupost despeses
2017-Compliment d'estabilitat
2017-Modificació de crèdit 5
2017-Modificació de crèdit 4
2017-Modificació de crèdit 3
2017-Modificació de crèdit 2
2017-Modificació de crèdit 1
2016-Pressupost ingressos
2016-Pressupost despeses
2016-Compliment d'estabilitat
2016-Modificació de crèdit 7
2016-Modificació de crèdit 6
2016-Modificació de crèdit 5
2016-Modificació de crèdit 4
2016-Modificació de crèdit 3
2016-Modificació de crèdit 2
2016-Modificació de crèdit 1
2015-Pressupost ingressos
2015-Pressupost despeses
2015-Modificació de crèdit 8
2015-Modificació de crèdit 7
2015-Modificació de crèdit 6
2015-Modificació de crèdit 5
2015-Modificació de crèdit 4
2015-Modificació de crèdit 3
2015-Modificació de crèdit 2
2015-Modificació de crèdit 1