Informes de la Comissió Especial de Comptes

 

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan de control de caràcter polític integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen l’Ajuntament, que té la funció d’efectuar l’informe sobre el Compte General de la Corporació, que, després de sotmetre’s a informació pública, s’adjuntarà a la mateixa per a enviar-lo al Ple de l’Ajuntament on serà objecte, si escau, d’aprovació. La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any, segons allò que diuen els articles 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 58 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, on, després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà un dictamen. Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi de que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la comissió especial les examinarà i n’emetrà un nou informe.

La Comissió Especial de Comptes està formada per Jordi Bruch, president, i les regidores Vanessa Gómez, Montserrat Juvanteny, Montserrat Boladeres i Queta Bosch.

 

Dictàmens de la Comissió Especial de Comptes