Retribucions dels càrrecs electes

Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 75.bis i la DT 10a. de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, correspon al ple determinar les
retribucions que tindran els membres de la corporació municipal per exercir els seus
càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Atès que d’acord amb la llei alguns membres de la corporació poden exercir el càrrec
amb dedicació exclusiva o parcial, causant alta a la Seguretat Social i que només els
membres sense dedicació exclusiva ni parcial poden percebre assistències per la
concurrència efectiva als òrgans col·legiats de la corporació, en els termes acordats
pel Ple.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

S’aplicaran les retribucions següents:

  • L’alcalde i regidor d’Urbanisme, Mobilitat, Serveis, Habitatge, Món Rural i Seguretat, Jordi Bruch i Franch, té reconegut el règim de dedicació del 75% (12 pagues l’any): 1.874,64 euros.
  • La primera tinent d’alcalde i regidora de les àrees de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Mercat i Recursos Humans, Montserrat Boladeres i Bach, té una dedicació del 40% (12 pagues l’any): 999,81 euros.
  • El regidor d’Acció Climàtica, Esports i Entitats, Pep Peraire i Soler, té una dedicació del 25% (12 pagues l’any): 624,88 euros.
  • La regidora d’Educació, Joventut i Igualtat, Rosa Vilà i Garet, té una dedicació del 25% (12 pagues l’any): 624,88 euros.
  • La regidora de Salut, Benestar i Família, Maria Àngels Sala Queraltó, té una dedicació del 20% (12 pagues l’any): 499,90 euros.
  • El regidor de Participació, Fires i Esdeveniments, Heribert Grifell i Costa, té una dedicació del 20% (12 pagues l’any): 499,90 euros.
  • Els regidors Jordi Batriu i Font i Eloi Casau i Piñot no tenen dedicació i cobren per assistència a les Juntes de Govern i als Plens.

El règim d’indemnitzacions pels regidors i regidores per assistència a les Juntes de Govern és de 170 euros. L’assistència als Plens és de 50 euros.

Les quantitats establertes s’entenen brutes i referides a l’any 2023, estan subjectes a
la retenció adient corresponent a l’IRPF.