Retribucions dels càrrecs electes

Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, correspon al ple determinar les retribucions que tindran els membres de la corporació municipal per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Atès que d’acord amb la llei alguns membres de la corporació poden exercir el càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, causant alta a la Seguretat Social i que només els membres sense dedicació exclusiva ni parcial poden percebre assistències per la concurrència efectiva als òrgans col·legiats de la corporació, en els termes acordats pel Ple.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

S’aplicaran les retribucions següents:

  • Retribució mensual de l’alcalde, Sr. Jordi Bruch i Franch, que té reconegut el règim de dedicació del 70% (12 pagues l’any): 1.682,37 euros.
  • El regidor d’Esports, Món Rural i Entitats, Josep Vilà Sucarrats, té una dedicació del 20% (12 pagues l’any): 480,68 euros.
  • El regidor de Joventut i Habitatge, Ferran Chacón Gost, té una dedicació del 20% (12 pagues l’any): 480,68 euros.
  •  Els regidors Jordi Batriu Font, Montse Juvanteny Canal i Heribert Grifell Costa no tenen dedicació i cobren per assistència a les Juntes de Govern i als Plens.

El règim d’indemnitzacions pels regidors i regidores per assistència a les Juntes de Govern i als Plens s’estableix un màxim de 350 euros mensuals.

Les quantitats establertes en l’apartat 2 anterior s’entenen íntegres o brutes i referides a l’any 2019, estan subjectes a la retenció adient corresponent a l’IRPF.