Retribucions dels càrrecs electes

Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, correspon al ple determinar les retribucions que tindran els membres de la corporació municipal per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Atès que d’acord amb la llei alguns membres de la corporació poden exercir el càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, causant alta a la Seguretat Social i que només els membres sense dedicació exclusiva ni parcial poden percebre assistències per la concurrència efectiva als òrgans col·legiats de la corporació, en els termes acordats pel Ple.

D’acord amb la recomanació de l’escala de retribucions dels electes locals proposada per l’Associació Catalana de Municipis segons les quanties que deriven de la Ponència Les prestacions socials i econòmiques dels electes, aprovada en el Consell Nacional de l’ACM de l’any 2002 s’han calculat les retribucions del regidors que en aquest acord es proposen.

Vist que el ple de constitució d’aquesta corporació de 17 de juny de 2015 es va nomenar com a primera tinent d’alcalde a la Sra. Montserrat Juvanteny Canal i vista la seva renúncia de data 29 de juliol de 2015.

I vist el decret d’alcaldia de data 29 de juliol de 2015 pel qual es nomena com a primera tinent d’alcalde a la Sra. Anna Plans i Canal.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

S’aplicaran les retribucions següents:

  • Retribució mensual de l’alcalde, Sr. Isaac Peraire i Soler, que té reconegut el règim de dedicació parcial del 30% (12 pagues l’any): 673’47 euros.
  • Retribució de la regidora de promoció del municipi, Sra. Montserrat Juvanteny i Canal, que té reconegut el règim de dedicació parcial del 70% (12 pagues l’any): 1.571,43 euros.
  •     Retribució de la regidora d’urbanisme, demografia, pagesia i medi ambient, la Sra. Glòria Boralleras i Soler, que té reconegut el règim de dedicació parcial del 25% (12 pagues l’any): 561’45 euros.

Les quantitats establertes en l’apartat 2 anterior s’entenen íntegres o brutes i referides a l’any 2015, estan subjectes a la retenció adient corresponent a l’IRPF.