Compte general

Informació dels comptes generals tramitats

 

Visitar web de la Sindicatura de comptes de Catalunya