Indicadors Infoparticipa

1- TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ

1.1. Qui són les i els representants polítics?

IndicadorOn trobar la informació?
1. Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldesa: nom i cognoms, foto i partit polític?Alcaldia
2. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?Alcaldia
3. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?Composició del ple
4. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?Composició del ple
5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?Composició del ple
6. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?Composició del ple
7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposisió)? (en el cas que no es percebi cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)Composició del ple
8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?Composició del ple
9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o alcaldessa?Agenda de l'alcalde
10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? Regidories
11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? Composició del ple i del govern municipal

1.2. Com es gestionen els recursos col·lectius?

IndicadorOn trobar la informació?
12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?Plens municipals
Junta de govern municipal
13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?Plens Municipals
14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?Organigrames
15. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius?Codi de conducta i bon govern
16. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?Plens municipals
17. Es publiquen les actes del Ple Municipal?Plens municipals
18. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan actuï en delegació del ple?Junta de govern municipal
19. Es publiquen els decrets i/o les resolucions d'Alcaldia?
20. Es publica el Pla de Govern (PAM), o el Pla estratègic?Pla de govern
20. Es publica la normativa municipal?Ordenances

Preus Públics

1.3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions…?

IndicadorOn trobar la informació?
21. Es publica la normativa?POUM
22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució?Resolucions Judicials
23. Es publica el Pressupost de l’Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?Pressupost
24. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?Execució pressupostària trimestral
25. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?Endeutament municipal
26. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?Compte general
27. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?Retribucions
28. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? (en els casos que no n'hi hagi, s'explicitarà amb claredat)Retribucions dels directius i càrrecs de confiança
29. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)Oferta pública
30. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?Patrimoni municipal
31. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?Proveïdors, adjudicataris i contractistes
32. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?Període mitjà de pagament i morositat
33. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat)Subvencions municipals
34. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat)Convenis
35. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (en els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)Campanyes municipals
36. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?Actualitat municipal

2- INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ

2.1. Quina informació proporcionen sobre l’organisme i la gestió dels recursos col·lectius?

IndicadorOn trobar la informació?
37. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?Notícies i opinions dels grups municipals
38. Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple?Notícies dels plens
39. Es dona informació sobre la història del municipi?Història, patrimoni i cultura
40. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, activitats econòmiques, culturals?El municipi
41. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?Agenda
42. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució?Departament de comunicació
43. S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d'interès, si és el cas?Directori d'empreses

Portal d'entitats

2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

IndicadorOn trobar la informació?
44. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?Dóna'ns la teva opinió
45. S'ofereixen al web els resultats de les consultes i/o participació sobre temes actuals d'interès local?Resultats processos participatius
46. S'ofereixen al web l'execució de les consultes i/o participació sobre temes actuals d'interès local?
47. S'ofereixen al web informació sobre altres mecanismes o ens de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials?
48. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?Cartes de Serveis
49. Es proporcionen al web instruments per presentar queixes, felicitacions o suggeriments sobre el funcionament de la Institució?Bústia de participació ciutadana
50. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de les queixes, felicitacions o suggeriments presentades?Valoració de Serveis
51. Es facilita el dret d'accés a la informació pública?Dret d'accés informació pública
52. S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés?Dret d'accés informació pública