Plens municipals

El Ple és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Està integrat per l’alcalde, que el presideix, i els càrrecs electes de la corporació, i té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

Competències

Competències del ple atribuïdes per l’article 22 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local:
1. El Ple, integrat per tots els regidors, es presidit per l’Alcalde.
2. Corresponen, en qualsevol cas, al Ple les següents atribucions:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de Municipis i de les Entitats a que es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del Municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles Entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
c) L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió previstos a la legislació urbanística.
d) L’aprovació del Reglament orgànic i de les Ordenances.
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes.
f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres Entitats locals i altres Administracions públiques.
i) L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementaries dels funcionaris i el número i règim del personal eventual, tot ell en els termes del títol VII d’aquesta Llei, així como la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, llevat del disposat a l’article 99, número 4, d’aquesta Llei, i la ratificació de l’acomiadament del personal laboral.
j) L’exercici de les accions administratives i judicials.
k) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) La alienació del patrimoni.
ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
m) Les altres que expressament li confereixin les Lleis.
3. Pertany, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries tindran lloc l’últim dimecres, no festiu, de cada dos mesos, exceptuant el mes d’agost, a les 19:30h, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.

Com seguir els plens?

a causa de la pandèmia de la Covid-19 la normativa recomana que només assisteixen al ple els càrrecs electes i tècnics per poder-se desenvolupar i que es pugui seguir telemàticament, per això no està permesa l’entrada de públic a la sala de plens.

Recordem que el ple és un òrgan de treball i no ve regulat per la normativa de màxim 6 persones.

La sessió es pot veure en directe, o diferit, a través del canal youtube PratsTV i seguir-los en directe per Twitter amb l’etiqueta #PlePrats en què es poden realitzar preguntes que seran respostes en el torn de preguntes del ple.

A més, podeu llegir les cròniques dels plens en aquest enllaç.

Delegació del Ple a la Junta

1.- L’exercici d’accions judicials i administratives, i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

2.- Concertació operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, a excepció de les de Tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, conforme al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

3.- L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstes en el pressupost.

4.- Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas, les permutes de béns immobles.


 

DataSessióOrdre del diaActa del pleVídeo
24-07-2024Ordinària
05-07-2024Extraordinària
15-05-2024Ordinària
16-04-2024Extraordinària
20-03-2024Ordinària
17-01-2024Ordinària
17-11-2023Ordinària
21-09-2023Ordinària
01-08-2023Extraordinària
28-06-2023Extraordinària
17-06-2023Extraordinària
14-06-2023Extraordinària
25-05-2023Extraordinària
17-05-2023Ordinària
02-05-2023Extraordinària
15-03-2023Ordinària
16-02-2023Extraordinària
18-01-2023Ordinària
14-12-2022Extraordinària
16-11-2022Ordinària
25-10-2022Extraordinària
21-09-2022Ordinària
26-07-2022Ordinària

18-05-2022Ordinària
16-03-2022Ordinària
19-01-2022Ordinària
17-11-2021Ordinària
26-10-2021Extraordinaria
15-09-2021Ordinària
21-07-2021Ordinària
19-05-2021Ordinària

17-03-2021Ordinària
20-01-2021Ordinària
18-11-2020Ordinària
27-10-2020Extraordinària
27-10-2020Extraordinària
1-10-2020Extraordinària
16-09-2020Ordinària
28-07-2020Ordinària
20-05-2020Ordinària
15-01-2020Ordinària
11-12-2019Extraordinària
20-11-2019Ordinària
23-10-2019Extraordinària
15-10-2019Extraordinària
18-09-2019Ordinària
09-07-2019Extraordinària
15-06-2019Constitució del ple
12-06-2019Extraordinària
30-04-2019Ordinària
02-04-2019Extraordinària
27-02-2019Ordinària
15-01-2019Extraordinària
18-12-2018Ordinària

28-11-2018Extraordinària
30-10-2018Ordinària
27-06-2018Ordinària
22-05-2018Extraordinària
25-04-2018Ordinària
28-02-2018Ordinària
20-12-2017Ordinària

22-11-2017Extraordinària

25-10-2017Ordinària

27-06-2017Ordinària

26-04-2017Ordinària

22-02-2017Ordinària
21-12-2016Ordinària
26-10-2016Ordinària
27-07-2016Extraordinària
30-06-2016Ordinària
01-06-2016Extraordinària
27-04-2016Ordinària
24-02-2016Ordinària
16-12-2015Ordinària
25-11-2015Extraordinària
28-10-2015Ordinària
31-08-2015Extraordinària
29-07-2015Ordinària
17-06-2015Extraordinària
13-06-2015Constitució del Ple
10-06-2015Extraordinària1r ple
2n ple
27-04-2015Extraordinària
25-03-2015Ordinària
17-12-2014Ordinària
05-11-2014Extraordinària
24-09-2014Ordinària
24-09-2014Extraordinària
02-07-2014Ordinària
30-04-2014Extraordinària
26-03-2014Ordinària
04-03-2014Extraordinària
18-12-2013Ordinària
30-10-2013Extraordinària
25-09-2013Ordinària
05-06-2013Ordinària
27-03-2013Ordinària
19-12-2012Ordinària
31-10-2012Extraordinària
26-09-2012Ordinària
27-06-2012Ordinària
28-03-2012Ordinària
20-03-2012Extraordinària
08-02-2012Extraordinària
21-12-2011Ordinària
26-10-2011Ordinària
28-09-2011Ordinària
22-06-2011Extraordinària
22-06-2011Ordinària
11-06-2011Ordinària