Plens municipals

El Ple és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Està integrat per l’alcalde, que el presideix, i els càrrecs electes de la corporació, i té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries tindran lloc l’últim dimecres, no festiu, de cada dos mesos, exceptuant el mes d’agost, a les 20:30h, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.
Les sessions dels plens són públiques i, per tant, hi pot assistir qualsevol ciutadà.

Com seguir els plens?

Es poden presenciar en directe a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, veure en directe, o diferit, a través del canal youtube PratsTV i seguir-los en directe per Twitter amb l’etiqueta #PlePrats en què es poden realitzar preguntes que seran respostes en el torn de preguntes del ple o bé un cop acabat des dels diferents comptes de Twitter de les regidories corresponents.

A més, podeu llegir les cròniques dels plens en aquest enllaç.

Delegació del Ple a la Junta

1.- L’exercici d’accions judicials i administratives, i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

2.- Concertació operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, a excepció de les de Tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, conforme al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

3.- L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstes en el pressupost.

4.- Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas, les permutes de béns immobles.


 

DataSessióOrdre del diaActa del pleVídeo
15-01-2019Extraordinària
18-12-2018Ordinària

28-11-2018Extraordinària
30-10-2018Ordinària
27-06-2018Ordinària
22-05-2018Extraordinària
25-04-2018Ordinària
28-02-2018Ordinària
20-12-2017Ordinària

22-11-2017Extraordinària

25-10-2017Ordinària

27-06-2017Ordinària

26-04-2017Ordinària

22-02-2017Ordinària
21-12-2016Ordinària
26-10-2016Ordinària
27-07-2016Extraordinària
30-06-2016Ordinària
01-06-2016Extraordinària
27-04-2016Ordinària
24-02-2016Ordinària
16-12-2015Ordinària
25-11-2015Extraordinària
28-10-2015Ordinària
31-08-2015Extraordinària
29-07-2015Ordinària
17-06-2015Extraordinària
13-06-2015Constitució del Ple
10-06-2015Extraordinària1r ple
2n ple
27-04-2015Extraordinària
25-03-2015Ordinària
17-12-2014Ordinària
05-11-2014Extraordinària
24-09-2014Ordinària
24-09-2014Extraordinària
02-07-2014Ordinària
30-04-2014Extraordinària
26-03-2014Ordinària
04-03-2014Extraordinària
18-12-2013Ordinària
30-10-2013Extraordinària
25-09-2013Ordinària
05-06-2013Ordinària
27-03-2013Ordinària
19-12-2012Ordinària
31-10-2012Extraordinària
26-09-2012Ordinària
27-06-2012Ordinària
28-03-2012Ordinària
20-03-2012Extraordinària
08-02-2012Extraordinària
21-12-2011Ordinària
26-10-2011Ordinària
28-09-2011Ordinària
22-06-2011Extraordinària
22-06-2011Ordinària
11-06-2011Ordinària