Ordenances fiscals

Número d'ordenançaDocumentData d'aprovacióEntrada en vigor
Anunci definitiu ordenances fiscals 201930/10/1827/03/19
1. Impost sobre béns immobles25/10/1701/01/18
2. Impost sobre activitats econ˜òmiques25/10/1701/01/18
3. Impost sobre vehicles de tracci—ó mecàˆnica25/10/1701/01/18
4. Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana25/10/1701/01/18
5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres25/10/1701/01/18
6. Taxa per ocupacions del subs˜òl, el s˜òl i la volada de la via pœública25/10/1701/01/18
7. Taxa per aprofitament especial del domini pœúblic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general25/10/1701/01/18
9. Taxa per l'ocupaci—ó de terrenys d'œús púœblic amb mercaderies, materials de construcci—ó, runes, tanques, est’íntols, bastides i altres instal·lacions anˆàlogues25/10/1701/01/18
10. Taxa per utilitzaci—ó privativa o aprofitament especial de la via pœública amb entrades de vehicles a travŽés de les voreres o de qualsevol altre espai de domini pœúblic local i les reserves de via pœública per a aparcament, cˆàrrega i descˆàrrega de mercaderies de qualsevol mena25/10/1701/01/18
11. Taxa per l'ocupaciї de terrenys d'Ϝs pϜblic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa25/10/1701/01/18
12. Taxa per la instal·lació— de quioscos en la via pœública25/10/1701/01/18
13. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'œú púœblic i indœústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogrˆàfic25/10/1701/01/18
16. Taxa per expedici—ó de documents administratius25/10/1701/01/18
18. Taxa per la llicència d'autotaxi25/10/1701/01/18
20. Taxa per llicències o la comprovaci—ó d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme25/10/1701/01/18
21. Taxa per la prestaci—ó de serveis d'intervenci—ó administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a travŽés del sotmetiment a prèvia llicncia, comunicaci—ó prèvia o declaraci—ó responsable, aix’í com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls peri˜òdics i les revisions peri˜òdiques25/10/1701/01/18
24. Taxa per la prestaci—ó del servei d'Escola Bressol25/10/1701/01/18
25. Taxa per la prestaci—ó de serveis en la piscina municipal25/10/1701/01/18
26. Taxa per prestaci—ó de serveis de cementiris25/10/1701/01/18
28. Taxa per la prestaci—ó del servei de gesti—ó de residus municipals25/10/1701/01/18
34. Taxa per la prestaci—ó dels serveis d'inspecci—ó i control sanitari dels establiments destinats a la producci—ó, emmagatzematge i comercialitzaci—ó de carn fresca i els seus derivats25/10/1701/01/18
37. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials25/10/1701/01/18
50. Ordenança reguladora de la taxa per a la utilitzaci—ó de diferents espais municipals25/10/1701/01/18
51. Taxa per a la tinença de gossos25/10/1701/01/18
52. Taxa per la prestaci—ó del servei d'atenci—ó integral a la gent a l'àˆmbit rural (SAIAR)26/10/1601/01/17
54. Taxa per la gesti—ó dels residus procedents de la construcci—ó i demolici—ó del municipi de Prats de Lluçanès25/10/1701/01/18
Ordenança general de gesti—ó, liquidaci—ó, inspecció— i recaptació— dels ingressos de dret pœúblic municipals25/10/1701/01/18
Ordenança mercats de venda no sedentˆària26/10/1601/01/17
Ordenança de recollida de residus al municipi de Prats de Lluçanès26/10/1601/01/17
Ordenança d'ajuts econ˜òmics d'urgencia social31/12/1501/01/16
Ordenança general del preus pœúblics16/12/1601/01/17

Podeu consultar les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis, així com les ordenances fiscals vigents, que s'hagin publicat de Prats de Lluçanès al BOPB i al DOGC des del següent enllaçCercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)