Període mitjà de pagament i morositat

El període mitjà de pagament dels realitzats durant el trimestre, és l’indicador del número de dies  promig que s’ha tardat a realitzar el pagament. És a dir, la diferència, en dies, entre la data real de pagament de l’operació i la data d’inici del període legal de pagament aplicable.

Per altra banda l’informe de morositat correspon a l’obligació que tenen les entitats locals d’emetre’l, d’acord amb les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquests informes inclouen la totalitat de pagaments realitzats i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix període, un any, independentment de la data de registre de la factura.

Import de pagaments realitzats: 189.627,37€

Import de pagaments pendents: 494.346,00€

Les dades globals del període mitjà de pagament 2017 són: 6,23 dies