Tauler d’anuncis

Anunci o edicteDataDocument
Anunci revisió Padró Municipal d'habitants 1 de gener de 201819/11/2018
Anunci modificació relació llocs de treball de la corporació19/11/2018
Anunci condicions ús privatiu de la propietat situada al carrer Reforma13/11/2018
Decret definitiu admesos i exclosos borsa tècnic dinamitzador12/11/2018
Preus públics Juguem a Prats12/11/2018
Anunci aprovació expedient de modificació de crèdits del Pressupost Municipal09/11/2018
Anunci aprovació inicial del projecte de les obres dels vestidors de la zona esportiva09/11/2018
Anunci cessió demanial de punts de càrrega de vehicles elèctrics08/11/2018
Concurs per adjudicar les barres de bar de la Festa Major de Sant Vicenç 2019
07/11/2018
Anunci dels acords provisionals de modificació ordenances fiscals 201907/11/2018
Anunci preu públic rutes saludables26/10/2018
Anunci preu públic bandera amb l'escut de Prats26/10/2018
Anunci DOGC publicació del POUM de Prats 23/10/2018
Decret provisional admesos i exclosos de la borsa tècnic dinamitzador18/10/2018
Reglament Consell d'Infants03/10/2018
Bases de la borsa de treball de tècnic dinamitzador20/09/2018
Anunci convocatòria d'una borsa de treball de tècnic dinamitzador20/09/2018
Decret d'admesos a la borsa de tècnic auxiliar de turisme19/09/2018
Llistat definitiu d'admesos i exclosos a la borsa de tècnic auxiliar de turisme14/09/2018
Anunci convocatòria d'una borsa de tècnic auxiliar de turisme17/08/2018
Aprovació convocatòria i bases d'una borsa de tècnic auxiliar de turisme13/08/2018
Aprovació Modificació de crèdit 3/201810/08/2018
Modificació de crèdit 3/201825/07/2018
Reglament Consell d'Infants23/07/2018
Anunci d'aprovaci—ó de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a les empreses que cre•n ocupaci—ó02/07/2018
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a les empreses que cre•ïn ocupació02/07/2018
Anunci d'aprovaci—ó de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la implantaci—ó de nous establiments comercials a Prats de Lluçanès02/07/2018
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la implantaci—ó de nous establiments comercials a Prats de Lluçanès02/07/2018
Anunci d'aprovaci—ó de bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la modernitzaci—ó dels establiments comercials a Prats de Lluçanès02/07/2018
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la modernitzaci—ó dels establiments comercials a Prats de Lluçanès02/07/2018
Modificació de crèdits 03/201803/07/2018
Modificació de crèdits 02/201801/06/2018
Atorgament de les Subvencions per a les empreses08/05/2018
Anunci de la publicació de l'estat del Compte General corresponent a l’exercici 201704/05/2018
Modificació de crèdits 2/2018 del Pressupost Municipal03/05/2018
Aprovació Preu Públic Cap de Setmana Jove03/05/2018
Reglament regulador de l'Espai de Coworking18/04/2018
Reglament regulador de l'ús de l'equipament municipal l'Espai18/04/2018
Concurs per adjudicar les barres de bar de les Festes de Sant Joan i els Elois 2018-
Concurs per adjudicar la festa de cap d'any 2018/2019-
Publicació de la matrícula de quotes municipals de l'impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l'any 201804/04/18
Aprovació del preu públic de les bosses compostables29/03/18
Aprovació del preu públic pel lloguer de sales de l'Espai16/03/18
Aprovació inicial del Reglament de l'Espai Coworking16/03/18
Aprovació inicial del Reglament regulador de l'ús de l'equipament municipal de L'Espai16/03/18
Aprovació preu públic Santa Àgata25/01/18
Publicació de la plantilla de personal corresponent a l'exercici 201831/12/17
Aprovació definitiva del pressupost General de l'Entitat per a l'exercici 2018 i Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris31/12/17
Aprovació inicial del pressupost General de l'Entitat per a l'exercici 2018 i Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris27/12/17
Modificació del preu públic de Juguem a Prats24/11/17
Concurs per adjudicar les barres de bar de la Festa Major de Sant Vicenç 2018-
Festa de Cap d'Any-
Aprovaci—ó del preu púœblic dels comandaments de les pilones d'accŽés al carrer major.07/11/17
Aprovació— inicial de la modificaci—ó de crèdits 5/2017.27/10/17
Anunci d'aprovaci—ó de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a les empreses que cre•n ocupaci—ó15/11/17
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a les empreses que cre•ïn ocupació15/11/17
Anunci d'aprovaci—ó de bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la modernitzaci—ó dels establiments comercials a Prats de Lluçanès15/11/17
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la modernitzaci—ó dels establiments comercials a Prats de Lluçanès15/11/17
Anunci d'aprovaci—ó de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la implantaci—ó de nous establiments comercials a Prats de Lluçanès15/11/17
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la implantaci—ó de nous establiments comercials a Prats de Lluçanès15/11/17
Publicaci—ó de les ordenances fiscals 201830/10/17
Anunci de plec de clˆusules administratives i el plec de prescripcions tècniques del servei de "Jardineria de Prats de Lluçanès"01/09/17
Modificaci—ó de la relaci—ó de llocs de treball.06/06/17
Aprovaci—ó definitiva de la modificacói— de crèdit 2/2017.06/06/17
Convocatò˜ria d'una plaça d'administratiu.12/06/17
Aprovaci—ó del padr—ó de la taxa de cementiris per al 2017.24/05/17
Convocat˜òria d'una plaça de personal tècnic dinamitzador sociocultural.15/05/17
Exposiciї pϜblica del compte general 2016.12/05/17
Convocat˜òria per a l'elecci—ó de jutge/essa de pau i jutge/essa substitut/a.12/05/17
Bases de la convocat˜ria i full de solicitud.12/05/17
Aprovaci—ó inicial de la modificaci—ó de crèdit 2/2017.11/05/17
Aprovaci—ó inicial de les quotes d'urbanitzaci—ó del sector PP2 Cal Dama, fase 3.11/05/17
Aprovaci—ó inicial de l'Ordenança per a l'estacionament de caravanes i autocaravanes a la zona de l'ˆàrea de lleure.11/05/17
Aprovaci—ó inicial de les quotes d'urbanitzaci—ó del sector PP2 cal Dama, fase 3.05/05/17
Aprovaciї del preu pϜblic de diferents esdeveniments.19/04/17
Condicions que regeixen els concurs per adjudicar les barres de bar de la festa de Sant Joan i els Elois 2017.21/03/17
Licitaci—ó del contracte administratiu de les obres de l'Hotel d'entitats.10/03/17
Aprovaci—ó del conveni de col·laboraci—ó establert per a la transferència del servei d'escola de mœúsica.08/03/17
Aprovaci—ó de la transferència i la correlativa assumpci—ó per part del Consorci del Lluçanès del servei d'escola de mœúsica.24/02/17
Aprovaciї del preu pϜblic del dinar de carnestoltes.23/02/17
Aprovaci—ó definitiva del pressupost i plantilla per al 2017.13/02/17
Correccói— d'errades de les ordenances fiscals 2017, publicades al BOPB de 29.12.2016.13/02/17
Aprovaci—ó definitiva de la relaci—ó de llocs de treball de l'Ajuntament10/02/17
Correcci—ó d'errada referent a la convocat˜òria de pe—ó de brigada, publicada al BOPB de 30.01.201708/02/17
Correcci—ó d'errors de l'aprovació— definitiva de la modificació— de les ordenances fiscals per al 2017.31/01/17
Aprovaciї del preu pϜblic del llibre La guerra civil d'un pradenc 1926-1939. Dietari de Joan Reixach Fornell.31/01/17
Bases i convocat˜òria de dues places de pe—ó de la brigada municipal.30/01/17
ANUNCI sobre convocat˜òria de dues places de personal de pe—ó de brigada.18/01/17
Rectificaci—ó de l'anunci d'aprovaci—ó definitiva de la modificaci—ó de les ordenances fiscals.20/01/17
Oferta pϜblica d'ocupaciї per al 2017.09/01/17
Aprovació— inicial del pressupost i de la plantilla per al 2017.03/01/17
Aprovaci—ó inicial de la modificaci—ó de la relaci— de llocs de treball.03/01/17
Aprovaci—ó definitiva de l'Ordenança dels mercats de venda no sedentˆària.02/01/17
Aprovaci—ó definitiva de l'Ordenança de residus.02/01/17
Aprovaci—ó definitiva de la modificaci—ó de l'Ordenança municipal reguladora dels ajuts econ˜òmics d'urgència social.02/01/16
Aprovaci—ó definitiva de la modificaci—ó de les ordenances fiscals per al 2017.30/12/16
Aprovació— definitiva de la modificaci—ó de crèdit 7/2016.15/12/16
Aprovaci—ó preu pœúblic cubell fracci—ó orgˆnica.28/11/16
Correcci—ó d'errors del plec de clˆàusules adm. particulars regulador de la contractaci—ó de les obres de millora i regeneraci—ó del c. Major i de la pl. de l'EsglŽésia a l'Ajuntament.21/11/16
Aprovaci—ó i modificaci—ó de preus pœblics.18/11/16
Correcci—ó d'errades del plec de clˆusules administratives particulars de les obres d'urbanitzaci—ó del sector PP2-Cal Dama.17/11/16
Aprovaci—ó del preu pœúblic de contenidors per a fracci—ó orgˆànica07/11/16
Aprovaci—ó inicial de l'Ordenança municipal reguladora dels ajuts econ˜òmics d'urgència social07/11/16
Aprovació— inicial de la modificaci—ó de les ordenances fiscals per al 201707/11/16
Aprovaci—ó del plec de clˆàusules i de la licitaci—ó de les obres Projecte d'urbanitzaci—ó del sector PP2 Cal Dama, fase 307/11/16
Aprovaci—ó inicial de l'Ordenança de recollida de residus07/11/16
Aprovaci—ó inicial de l'Ordenança de mercats de venda no sedentˆària07/11/16
Aprovaci—ó del plec de clˆusules administratives i de la licitaci—ó de les obres Projecte de millora i regeneraci—ó del carrer Major i de la plaça de l'EsglŽésia07/11/16
Aprovaci—ó de la modificaci—ó de crèdit 7/1607/11/16
Aprovaci—ó inicial del projecte de distribució— interior de l'edifici situat a l'av. Pompeu Fabra, 807/11/16
Aprovaci—ó definitiva de les Normes d'organitzaci—ó i funcionament de l'Escola de Mœsica03/10/16
Aprovaci—ó definitiva de l'expedient de modificaci—ó de crèdit 5/201614/09/16
Modificaciї del preu pϜblic del dinar per acompanyants de la festa dels avis14/09/16
Bases reguladores espec’ífiques de convocatò˜ria de subvencions per a les empreses que cre•n ocupaci—ó01/09/16
Reglament de la Taula de Dinamitzaci—ó Econ˜òmica01/09/16
Modificaci—ó de l'ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovaci—ó d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme01/09/16
Convocat˜òria de la borsa de tècnic auxiliar de turisme12/08/16
Aprovaci—ó del preu pœúblic de begudes de la mostra gastron˜òmica TastaQmarca01/08/16
Aprovaci—ó inicial del preu pœúblic per la venda de llibre Ermites del Lluçanès22/07/16
Aprovació— inicial del preu pœúblic per la venda de llibre Ermites del Lluçanès22/07/16
Aprovaci—ó inicial del projecte de modificaci—ó de la urbanitzaci—ó del sector PP2 Cal Dama 3a fase22/07/16
Aprovaci—ó inicial del projecte de reforma de l'entrada i adequaci—ó de l'interior del local social per a la gent gran22/07/16
Nomenament d'un tècnic d'administraci—ó especial18/07/16
Aprovaci—ó inicial del Reglament de la Taula de Dinamitzaci—ó Econ˜òmica15/07/16
Aprovació— inicial de modificació— de crèdit 4/1614/07/16
Aprovació— inicial de la modificaci—ó de l'Ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovaci—ó d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme14/07/16
Aprovaci—ó inicial de les bases reguladores de la convocat˜òria de subvencions per a les empreses que cre•ïn ocupaci—ó14/07/16
Aprovació— inicial de la revisi—ó del Padró— Municipal d'Habitants a l'1 de gener de 201614/07/16
Aprovaciї definitiva del preu pϜblic per material per a la gestiї del fibrociment01/07/16
Aprovaciї definitiva del preu pϜblic de venda de llibres01/07/16
Aprovaciї del preu pϜblic del gots per a les festes15/06/16
Aprovaci—ó definitiva de l'expedient de modificació— crèdit 3/201615/06/16
Aprovació— del preu pœúblic de comandaments de pilones d'accŽés al passeig del Lluçanès15/06/16
Aprovaciї del preu pϜblic de les entrades de la Festa Major03/06/16
Convocat˜òria del concurs de barres de bar31/05/16
Correcci—ó d'errades a la convocatò˜ria d'una borsa de personal tècnic de cultura i educaci—ó, i convocat˜òria d'una borsa de personal pe—ó de brigada23/05/16
Bases per a la convocat˜òria d'una borsa de personal dinamitzador sociocultural dins els plans d'ocupaci—ó finançats per la Diputaci—ó de Barcelona23/05/16
Convocat˜òria d'una borsa de personal pe—ó de brigada10/05/16
Convocat˜òria d'una borsa de personal tècnic de cultura i educaci—ó10/05/16
Aprovaci—ó inicial de l'expedient de modificaci—ó de crèdit nœúm. 3/201609/05/16
ProcŽés de selecci—ó per a la promoci—ó interna de la plaça de tècnic de l'administraci—ó especial05/05/16
Aprovaciї inicial del preu pϜblic del sopar del Cap de setmana jove05/05/16
Aprovaci—ó definitiva del Reglament de la Taula d'Esports05/05/16
Exposiciї pϜblica del compte general de l'exercici 201511/04/16
Aprovaci—ó definitiva de l'expedient de modificaci—ó de crèdits núœmero 1/201611/04/16
Aprovaci—ó inicial de la modificaci—ó dels Estatuts del Consorci del Lluçanès10/03/16
Aprovació— inicial del Reglament de la Taula d'Esports10/03/16
Aprovaci—ó de la delegació— en la Junta de Govern de l'aprovaci—ó de preus pœúblics10/03/16
Aprovaci—ó inicial de la modificaci— crèdits 1/1610/03/16
Aprovaci—ó definitiva de modificaci—ó de la relaci—ó llocs de treball per a l'any 201608/02/16
Aprovaci—ó definitiva del pressupost i la plantilla per al 201605/02/16
Aprovaci—ó del preu pœúblic del sopar popular de Santa Àgata05/02/16
Anunci sobre aprovaci—ó de la relaci—ó de llocs de treball07/01/16
Delegaci—ó de competències de l'alcalde04/01/16
Aprovaci—ó inicial de la modificaci—ó de la relaci—ó de llocs de treball04/01/16
Aprovaci—ó inicial del pressupost i plantilla, exercici 201604/01/16
Aprovaci—ó definitiva de l'Ordenança general de preus pœúblics, aix’í com la relaci—ó de preus pœúblics per a l'exercici de 201631/12/15
Aprovaci—ó definitiva de modificaci—ó d'ordenances fiscals per a l'exercici 201628/12/15
Aprovaci—ó definitiva de l'Ordenança municipal reguladora dels ajuts econ˜òmics d'urgència social28/12/15
Aprovaci—ó inicial de la modificaci—ó de crèdits 7/1509/11/15
Aprovaci—ó provisional de la modificaci—ó de les ordenances fiscals per a l'exercici 201609/11/15
Aprovació— inicial de l'Ordenança reguladora dels ajuts econ˜òmics d'urgència social09/11/15
Aprovaci—ó inicial dels plecs del contracte de "Dinamització—, manteniment, gestió— i neteja de les instal·lacions del Pavell—ó esportiu, piscina municipal, camp de futbol, pista de pˆàdel, centre BTT, sala polivalent i els seus respectius serveis de bar"10/09/15
Llista provisional d'admesos i exclosos de la direcci—ó de l'escola Bressol "La Pitota"28/08/15
Aprovaci—ó inicial dels plecs del contracte del manteniment de la xarxa informˆàtica i comunicaci—ó de l'Ajuntament10/08/15
Aprovaci—ó inicial del Padr—ó Municipal d'Habitants12/08/15
Aprovaci—ó inicial de l'expedient de modificaci—ó de crèdits nœúm. 6/15 del pressupost12/08/15
Anunció de correcci—ó d'error material en les bases del procŽés selectiu per a la constituci—ó d'una borsa de treball per a mestres d'educaci—ó infantil i direcci—ó d'una escola bressol03/08/15
Anunci sobre aprovaci—ó de les bases per a la constituci—ó d'una borsa de treball per a mestre d'educaci— infantil i direcci—ó d'una escola bressol.30/07/15
Aprovaci— inicial dels plecs de clˆàusules i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte del servei de la direcci—ó de l'Escola de Mœúsica Josep Cirera Armengol.13/07/15
Aprovació— definitiva del preu pœúblic per la utilitzaci—ó de la pista de pˆàdel03/07/15
Aprovaci—ó del cartipˆàs municipal02/07/15
Convocat˜òria pœública per a la designaci—ó dels membres de les meses del procŽés de participaci—ó ciutadana espec’ífic i sectorial sobre la creaci—ó de la comarca del Lluçanès18/06/15
Aprovaci—ó de l'annex II del conveni urban’ístic de cessi—ó anticipada de l'Escola Bressol05/06/15
Aprovaci—ó inicial del preu pœúblic de la pista de pˆàdel18/05/15
Aprovaci—ó de la modificaci—ó del projecte d'urbanitzaci—ó del sector PP2 Cal Dama, fase 3A13/05/15
Decret nœúm 55/2015 finalitzat el procéŽs de selecci—ó per a una plaça d'auxiliar de jardiner29/04/15
Decret nœúm 54/2015 finalitzat el procŽés de selecci—ó per a una plaça de dinamitzador sociocultural29/04/15
Relaci—ó d'aspirants admesos i exclosos del procŽés per la contractació— d'un dinamitzador sociocultural28/04/15
Decret nϜmero 42/2105 amb la relaciї d'aspirants admesos per a la contractaciї d'un dinamitzador sociocultural10/04/15
Decret nϜmero 41/2105 amb la relaciї d'aspirants admesos per a la contractaciї d'auxiliar de jardineria10/04/15
Aprovaciї inicial d'un preu pϜblic10/04/15
Aprovaci—ó del compte general de l'exercici 201408/04/15
Aprovaci—ó de les bases i la convocat˜òria de personal d'un auxiliar de jardiner24/03/15
Aprovació— de les bases i la convocat˜òria de personal d'un dinamitzador sociocultural24/03/15
Expedient nœúm. 190 d'activitats sotmeses al règim de llicència ambiental del 20 de febrer al 27 de març de 201520/02/15
Decret nœúm. 20/2015 sobre la constituci—ó d'una Borsa de Treball d'aspirants per a contractacions laborals temporals de tècnica en educació— infantil18/02/15
Decret sobre el procŽés de selecci—ó per a una plaça de pe—ó de brigada13/02/15
Decret sobre el procŽés de selecció— per a una plaça de tècnic auxiliar de turisme13/02/15
Decret sobre el procŽés de selecció— per a una plaça de personal de neteja13/02/15
Aprovaci—ó de la plantilla de personal per a l'exercici 201503/02/15
Aprovaci—ó de la plantilla de personal per a l'exercici 201502/02/15
Aprovaci—ó definitiva del pressupost i la plantilla per al 201502/02/15
Modificaci—ó de les bases reguladores del procŽés de selecció— d'un brigada i de personal de neteja22/01/15
Correcci—ó de l'anunci publicat al BOP de 31.12.2014 sobre l'aprovaci—ó definitiva de la modificaci—ó de les ordenances fiscals per a l'exercici 201519/01/15
Modificaci—ó de les bases reguladores del procŽés de selecci—ó d'un brigada i de personal de neteja02/01/15
Convocat˜òria i bases reguladores del procŽés de selecci—ó d'un pe—ó de brigada08/01/15
Convocat˜òria i bases reguladores del procŽés de selecci—ó d'un tècnic auxiliar de turisme08/01/15
Convocat˜òria i bases reguladores del procŽés de selecci—ó de personal de neteja08/01/15
Aprovaci—ó definitiva de la modificaci—ó de les ordenances fiscals per a l'exercici 201531/12/14
Aprovaci—ó definitiva de la modificaci—ó de crèdits 7/201417/12/14
Bases per a la constituci—ó d'una borsa de treball d'aspirants per a contractacions laborals temporals de tècnic/a en educaci—ó infantil02/12/14
Licitaci—ó per a l'adjudicaci—ó d'una llicència de taxi01/10/14
Aprovaci—ó de l'expedient de modificaci—ó de crèdits 6/201429/09/14
Convocat˜òria de les Beques esportives per a infants i adolescents, curs 2014-201512/09/14
Aprovaci—ó definitiva dels plecs generals de contractaci—ó10/09/14
Aprovaci—ó definitiva de modificació— de l'Ordenança ICIO10/09/14
Aprovaci—ó definitiva de la modificaci—ó de crèdit 4/201411/08/14
Aprovaci—ó definitiva del pressupost general del 201411/07/14
Aprovaci—ó definitiva de l'expedient de modificaci—ó de crèdit 3/201403/07/14
Compte general del 201303/07/14
Aprovaciї definitiva del preu pϜblic per la venda d'entrades al concert de Txarango02/06/14
Aprovaci—ó definitiva del Pla d'emergència de la sala polivalent02/06/14
Aprovaci—ó definitiva de la modificaci—ó de crèdits 2/201429/04/14
Aprovaciї definitiva del preu pϜblic de publicitat29/04/14
Aprovaci—ó de la revisi—ó del Padr—ó Municipal d'Habitants11/04/14