Compte general

Informació dels comptes generals tramitats

 

Visitar web de la Sindicatura de comptes de Catalunya

 

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2019
Consultar aquí