Compte general

Informació dels comptes generals tramitats

 

Visitar web de la Sindicatura de comptes de Catalunya

 

Documents

Compte general de les corporacions locals, exercici 2021.

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2020
Consultar aquí

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2019
Consultar aquí