Pla de govern

Cal tenir idees, projectes i ganes. Ser innovadors, treballadors i agosarats. Actitud i valors, defensar el treball cooperatiu, amb la coresponsabilitat i la participació de la gent en allò que afecta al conjunt de la vila. Pensem que l’Ajuntament ha de ser útil per a les persones, amb iniciatives, pressupostos i accions útils; l’Ajuntament és el poble, i ha de ser transparent en totes les seves accions.

Cal fer un poble emprenedor. L’economia pradenca i lluçanesa té futur, cal combatre l’atur, cal ajudar a mantenir i créixer les petites i mitjanes empreses existents i a generar llocs de treball explorant les grans possibilitats que té el territori.

Hem de posar en valor el què som i tenim, productes i comerços, expressions culturals,  iniciatives empresarials potents, i des del sector públic l’ajuntament ha de ser el primer agent emprenedor, pensant, planificant i sent agosarat.

Cal fer un poble cohesionat, amb una nova política participativa, igual per a tots i amb oportunitats per a tots, amb interacció permanent. Cal que ens involucrem tots en l’educació, en ajudar les entitats, en l’atenció a les persones, petits, joves, adults i gent gran, amb programes i prioritats definides amb ells mateixos.

Cal fer un poble sostenible, en tots els sentits. S’ha d’elaborar un pla d’usos de les instal·lacions actuals, planificar i ordenar els equipaments existents. La política urbanística s’ha de fer pensant en el poble en general, preservant l’interès comú.

Volem un poble per a viure-hi, treballar-hi, tenint en compte la mobilitat, la seguretat i el respecte amb el medi i l’entorn. Això vol dir, també, tenir en compte els aspectes energètics i de gestió de residus.

S’ha de fer de Prats el pal de paller de la comarca oficial del LluçanèsPrats de Lluçanèsno s’entén sense el Lluçanès, i viceversa. En tots els camps els reptes de Prats han de ser compartits amb els de la comarca, així que de costat amb tots els pobles els entomarem, aconseguirem la oficialitat i, de pas, farem més eficient el servei públic.

Prats ha d’estar compromès amb el procés d’alliberament nacional, fent costat el procés constituent.

Les línies principals les definim en fer un poble per treballar, per gaudir, per aprendre, per viure i pel Lluçanès.

Així, l’acció de govern ha d’anar dirigida en els següents aspectes, calendaritzats en el temps i tenint en compte els termes que fins aquí hem destacat.

Alcaldia

 • Coordinació de les àrees polítiques de l’Ajuntament.
 • Representació a Consorci del Lluçanès, Mancomunitat d’Aigües de Merlès, Fundació Universitària Balmes, Consell Esportiu d’Osona, Associació de Municipis per la Independència, entre altres.
 • Estructurar els serveis que ofereix l’Ajuntament per a ampliar, millorar i optimitzar la tasca dels professionals pensant sempre en l’atenció a les persones i el manteniment dels espais públics.
 • Vetllar per la seguretat pública
 • Liderar, al costat dels pobles de la comarca, el SÍ a la oficialitat del Lluçanès fent una campanya informativa potent.
 • Treballar per a la comarcalització de serveis que ajudin a racionalitzar-los, optimitzar-los i ampliar-los.
 • Liderar projecte compartits i transversals com el de “Lluçanès, Territoris serens”.
 • Participar pro-activament en l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
 • Impulsar mocions de suport al dret a decidir, suport a la sobirania individual i col·lectiva dels ciutadans de Catalunya i de suport al procés cap a la independència.
 • Exercir i fomentar la unitat d’acció amb totes les forces polítiques i representants electes compromeses amb el procés i amb el dret a decidir
 • Facilitar l’acció i cooperar amb les organitzacions de la societat civil sobiranista: AMI, ANC, Òmnium, Súmate, Sobirania i Justícia, Catalunya Diu Prou, etc.
 • Exercir la sobirania fiscal des de l’ajuntament en coordinació amb la Generalitat i la societat civil sobiranista.
 • Recolzar l’acció i posar-nos a disposició de les principals institucions del país (Presidència del Govern i Parlament) durant tot el procés constituent, des de la declaració fins la proclamació de la independència.
 • Cooperar amb el Govern de la Generalitat en la realització de les estructures d’estat i la internacionalització del procés constituent.
 • Fomentar el posicionament de les organitzacions municipalistes (AMC i FMC) a donar suport al procés.
 • Participar pro-activament en la constitució d’una «Assemblea de càrrecs electes» com a eina d’expressió de la voluntat democràtica del poble.

Hisenda

Pressupost municipal, elaboració, execució i seguiment, així com tot el que tingui relació amb impostos, taxes i preus públics.

Esports

 • Ordenar la zona esportiva.
 • Reemplaçar el terra del pavelló.
 • Construir un vestidor conjunt per a la piscina, el futbol, el tennis, el pàdel i l’Institut. Valorar la possibilitat d’adequar-hi espais d’entitats al damunt.
 • Crear la Taula d’Esports, per a la coordinació d’entitats, espais i activitats esportives. És fonamental la cooperació entre elles.
 • Donar suport a les entitats esportives en termes legals i fiscals, per a la seva gestió ordinària.
 • Completar la formació habitual dels clubs, introduint els esports en el projecte educatiu de poble, ajudant les entitats. Promoure les habilitats motrius de les persones, petits, joves i grans.
 • Optimitzar i millorar els espais esportius ja existents, com la pista dels Països Catalans.
 • Dinamitzar els espais esportius, lligant-ho al projecte educatiu.
 • Treballar per la creació a partir de diferents iniciatives d’un espai on practicar els esports de motor.
 • Valorar la possibilitat de recuperar la Festa de l’esport com a iniciativa per aglutinar les entitats i les activitats que desenvolupen.

Promoció del municipi

 • Desenvolupament empresarial, comerç, turisme, consum, patrimoni i festes.
 • Implantar ajuts per a les empreses que creïn ocupació. L’ajuntament subvencionarà les empreses establertes a Prats que contractin nous treballadors.
 • Donar suport a emprenedors. Bonificacions en els impostos municipals i assessorament en la implantació de noves activitats.
 • Dinamitzar el servei d’ocupació. Es reforçarà el servei per disminuir l’atur. Les xifres d’atur no són bones mentre existeixen.
 • Engegar polítiques d’inserció sociolaboral per aquells col·lectius que sense un acompanyament els és molt difícil trobar feina.
 • Impulsar programes de formació per a empreses que aportin innovació i especialització.
 • Foment de programes de formació específics per a persones en situació d’atur i per a persones en actiu.
 • Facilitar la implantació de negocis. L’ajuntament farà un inventari de locals, naus i solars.
 • Acompanyar i assessorar les empreses existents.
 • Facilitar els accessos a la xarxa wifi a les zones d’equipaments municipals.
 • Dinamitzar el mercat dels diumenges, el mercat del rebost i les fires.
 • Promoure el comerç local. Prats centre comercial del Lluçanès. Campanyes de publicitat i ajuts a les reformes de comerços. Convertir l’àrea del mercat en prioritària per a vianants.
 • Construcció d’una àrea municipal d’autocaravanes. Habilitar una zona d’aparcament i serveis per a autocaravanes.
 • Potenciar i mantenir les vuit rutes turístiques existents. Convertir-nos tots en agents turístics.
 • Millorar la senyalització exterior del municipi.
 • Seguir potenciant la Festa Major de Sant Vicenç i les Festes de Sant Joan i els Elois, de referència a la comarca i al país.
 • Revisar i fomentar les Festes dels barris.
 • Preservació, conservació  i promoció del patrimoni local.

Via pública i espais públics

El poble de Prats de Lluçanès compta amb diferents edificis i equipaments de propietat municipal que estan destinats a diferents usos, tant per atendre serveis públics com per a activitats pròpies d’entitats i organitzacions.

Aquests espais han anat sofrint canvis segons les diferents remodelacions viscudes. Alguns d’ells estan en bon estat, i molts d’altres presenten un pèssim estat de conservació; altres, no s’hi pot fer res sense una intervenció d’obres.

Al mateix temps, atendrem la necessitat d’espais que presenten les entitats del municipi.

Per això, elaborarem un inventari i pla d’usos de tots els espais.

 • Mapa de neteja dels carrers
 • Mapa de parcs públics i estat de conservació
 • Inventari d’equipaments públics i estat de conservació

Acció social, Comunicació, Societat de la Informació, Salut i Joventut

 • Crear la Taula d’Agents d’Atenció Social per millorar la coordinació entre entitats del sector.
 • Fer un circuit d’acollida per a persones nouvingudes al municipi.
 • Contribuir a superar els reptes que suposa que Prats i el Lluçanès tinguin cada vegada una població més envellida. Afrontar la soledat de les persones, grans, la seva dependència o les dificultats econòmiques per accedir a places de residència.
 • Pal·liar la infrautilització del Centre de Dia. Cal aprofundir i millorar el seu funcionament amb nous serveis, estudiant la possibilitat de compartir serveis amb altres dependències. Residència, pisos tutelats, tallers, etc.
 • Atendre les necessitats que poden tenir les persones dependents que viuen fora del nucli urbà, tenint en compte que la geografia de la comarca fa que hi hagi llocs de més difícil accés.
 • Treballar per convertir el CAP en PAC “Punt d’Atenció Continuada”, amb ampliació de serveis i hores d’atenció.
 • Constituir una xarxa de voluntariat social que pot ajudar en programes concrets, o iniciatives col·lectives.
 • Garantir activitats extraescolars per a tothom, que ningú no tingui problemes d’accés per qüestió econòmica.
 • Tenir en compte la instal·lació de la fibra òptica, per la competitivitat de les empreses. Enfortir la xarxa wifi i TDT.
 • Facilitar els accessos a la xarxa wifi a les zones d’equipaments municipals.
 • Desenvolupar polítiques de joventut transversals, cada àrea de l’ajuntament ha de portar a terme accions dirigides al jovent.
 • Reactivar el Consell de joventut, com a òrgan de participació i espai de trobada del jovent del poble.
 • Promoure el Cap de setmana jove, organitzat amb propostes dels mateixos joves.
 • Crear la Borsa de treball juvenil, per fer d’enllaç entre empreses i joves.
 • Crear la Brigada Jove, on els joves puguin desenvolupar activitats com camps de treball que aportin un benefici pel poble.
 • Casal del jovent, realitzar tasques de manteniment i farcir-lo d’activitats adreçades pels joves. Que sigui gestionat pel Consell de Joventut.
 • Fer plans de formació. Reglada i no reglada, lligada al territori i conjuntament amb l’Institut Castell del Quer i la Universitat de Vic.

Urbanisme, Demografia, Pagesia i Medi ambient

 • Revisar la xarxa de clavegueram, fer-ne un plànol i mantenir nets els embornals.
 • Valorar la implantació del sistema de recollida d’escombraries porta a porta, i fer-ho comarcalment.
 • Recuperar el Pla de Mobilitat per a millorar la circulació dins el municipi. Detectar els punts conflictius i tenir en compte un criteri global per a un poble endreçat, amb zones d’aparcament adients, i fomentar els desplaçaments a peu. Aportar solucions a conductes incíviques com l’estacionament a zones no habilitades, no respecte dels guals, etc.
 •  Posar èmfasi en la sensibilització i prevenció en la seguretat a les llars, negocis, amb campanyes conjuntes amb els agents implicats.
 • Fer polítiques de prevenció i de dissuasió.
 • Actualitzar el Pla d’Acció Municipal. Organitzar voluntaris, mitjans i material pels casos que sigui necessari afrontar, com incendis forestals (conjuntament amb les ADF’s, etc).
 • Presència policial de Mossos d’Esquadra de proximitat. Establir trobades de coordinació amb l’Agent Cívic.
 • Dissenyar polítiques demogràfiques per afrontar l’envelliment de la població, la taxa de natalitat i aturar la disminució de població, treballant per un creixement sostingut i limitat del número d’habitants.
 • Fer polítiques urbanístiques al servei de les persones, i tenint en compte l’interès general. Informar i donar a conèixer l’urbanisme.
 • Eliminar barreres arquitectòniques, procurar pel bon estat de voreres i carrers.
 • Pacificació del trànsit.
 • Fer un estudi d’habitatges buits i treballar per a fomentar la seva aplicació, que afavoreixi tant a propietaris com a potencials llogaters.
 • Desencallar una sortida per les naus de l’antiga Puigneró.
 • Revisar la xarxa de transport públic, millorar el servei, i tenir en compte altres iniciatives que afavoreixin el transport compartit.
 • Decretar zones prioritàries per a vianants.
 • Tenir en compte les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del sector agrari per ajudar-lo .
 • Millorar la comunicació amb el sector agrari i ramader i donar-li la importància que es mereix.
 • Aplicar mesures fiscals favorables a les activitats i actuacions favorables al medi ambient, a l’estalvi energètic i que ajudin a que les coses es facin millor.
 • Tenir en compte mesures fiscals per a la pagesia, per l’aigua, l’IBI, la lllum, etc.
 • Promoure una bossa d’horts gratuïts per a gent interessada, amb condicions oportunes.
 • Prioritzar el manteniment de camins que porten a cases habitades, camins ramaders, camins forestals.
 • Treballar per la recuperació d’espais naturals.
 • Promoure cursos  de formació d’interès lligats amb la pagesia.
 • Promoure l’estalvi d’aigua a la població, i aplicar una política fiscal en consonància amb quest objectiu.
 • Treballar per mantenir l’oficina del DAMM a Prats de Lluçanès, enfocant-la més cap a l’assessorament a usuaris.
 • Ajudar a promocionar l’associació propietaris forestals.
 • Donar suport a la iniciativa “Boscos de pastura”.
 • Donar suport a la implantació de la Carta del Paisatge del Lluçanès.
 • Treballar pel Pla de prevenció d’incendis i el Pla d’acció municipal.

Cultura i Educació

 • Treballar per la creació de la figura d’Agent Cívic, per informar i ajudar en la sensibilització, consell i respecte en l’espai urbà.
 • Creació de la Taula de Cultura per a millorar la comunicació de les entitats, activitats i accions en l’àmbit de la cultura. Definir una pla estratègic cultural.
 • Cuidar i posar en valor el patrimoni cultural, les danses i les tradicions. Prats és un dels pobles de Catalunya amb més danses tradicionals.
 • Fomentar la creativitat cultural, donant suport a creadors i iniciatives encaminades a enriquir la cultura.
 • Propiciar un consum cultural responsable, que enriqueixi la ment i l’esperit crític de la gent del poble.
 • Fomentar la interculturalitat entre les pradenques i els pradencs.
 • Donar suport a la cultura popular i tradicional, amb un enfocament específic.
 • Potenciació del patrimoni material i immaterial. Tenir en compte eixos temàtics com la memòria històrica (1714, Guerra Civil…).
 • Dissenyar un Pla pel Museu Municipal Miquel Soldevila.
 • Treballar per la biblioteca pública, equipada, moderna, dinamitzada. Apostar per la seva adscripció a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona buscant-li l’emplaçament òptim per a desenvolupar diferents tasques educatives i relacionades amb l’entorn: l’hora del conte, grups de lectura, converses literàries, activitats d’animació a la lectura, projecció de pel·lícules…. i ampliant el ventall de recursos existents fins i tot amb activitats obertes els dissabtes.
 • Treballar per l’Arxiu municipal obert i actualitzat.
 • Buscar una fórmula de ràdio municipal, i per internet, estudiant la possibilitat de lligar-la amb el camp de l’aprenentatge.
 • Seguir potenciant el festival Fes-te l’agost.
 • Afavorir que totes les entitats puguin disposar del seu espai per a desenvolupar les seves activitats i tenir un sistema de finançament equitatiu i consensuat amb l’Ajuntament depenent del projecte que vulguin desenvolupar i les tasques que portin a terme. Elaborar un inventari d’entitats per tal d’afavorir la correcta distribució dels recursos i dels espais.
 • Treballar per un projecte que permeti desenvolupar les arts escèniques i la cultura popular al Lluçanès.
 • Convertir Prats en poble educador. Elaborar i aplicar el Projecte Educatiu de Poble que englobi totes les propostes i objectius que girin entorn del món educatiu no només des de l’àmbit escolar sinó també des dels sectors del lleure, esportius, entitats….
 • Reactivar i reformular el Consell Escolar Municipal de manera que aconsegueixi ser un òrgan prou potent capaç de liderar objectius i propostes que puguin sorgir en el Projecte educatiu de poble i pugui també coordinar i potenciar les diferents iniciatives derivades dels diferents centres educatius.
 • Mantenir i impulsar l’Escola Municipal de Música, facilitar l’accés a totes les famílies potenciant així la igualtat d’oportunitats i iniciar un sistema de beques. Ampliar-ne les instal·lacions.
 • Vetllar per l’ampliació de l’oferta educativa i formativa al territori derivada de les demandes i les necessitats de la població i de l’entorn potenciant la participació activa de tots els sectors implicats.
 • Vetllar per tal que el municipi compti amb diferents professionals que ajudin en les tasques educatives i sanitàries que facin que les famílies no s’hagin de desplaçar fora del municipi: logopedes, psicopedagogs…
 • Valorar la creació d’un consistori infantil que permeti que els nens i nenes s’impliquin en la vida del poble i facin d’enllaç entre l’Ajuntament i els diferents centres educatius.
 • Potenciar els recursos de què disposem al poble com el museu i altres espais històrics acostant-los a les escoles i dotant-los d’un projecte educatiu.
 • Potenciar la col·laboració Ajuntament-Universitat de Vic per impulsar estudis, cursos o iniciatives al nostre poble i comarca.
 • Obrir els patis de la zona educativa.