L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha celebrat aquest dimecres, 15 de novembre, una sessió ordinària del Ple municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb el poble.

Acta del Ple anterior, decrets d’alcaldia i juntes de govern

La part resolutiva del Ple ha començat amb l’aprovació per unanimitat de l’acta del Ple anterior de data 20/09/2023 (ordinari). Seguidament, l’alcalde, Jordi Bruch, ha donat compte dels decrets d’alcaldia del 256/2023 al 309/2023; i de les juntes de govern de data 13/09/2023 – 27/09/2023 – 11/10/2023 – 25/10/2023.

Nomenament de la taula de pagesia i món rural

El quart punt de l’ordre del dia ha estat la proposta de nomenament dels membres de la taula de pagesia i món rural de Prats de Lluçanès. La composició proposada ha estat la següent: com a president s’ha nomenat a Jordi Bruch, regidor de Món Rural. Com a secretari s’ha anomenat a la tècnica Irene Palou. Com a vocals s’han nomenat a Xavier Serrat, en representació de Movem Prats; Josep Peraire, en representació d’ERC; un representant de la Unió de Pagesos; un representant de l’ADF Lluçanès; un representant de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès; i altres persones en representació a entitats del municipi o a títol personal que ho sol·licitin a la regidoria de Món Rural.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Nomenament de la taula d’igualtat

El cinquè punt tractat ha estat la proposta de nomenament dels membres de la taula d’Igualtat de Prats de Lluçanès. La composició proposada ha estat la següent: com a presidenta s’ha nomenat a Rosa Vilà, regidora ERC-AM. Com a secretari s’ha nomenat al tècnic Gerard Gorostiza. Com a vocals s’han nomenat a l’alcalde i membre de Junts per Prats, Jordi Bruch; Estel Arcalís, regidora del grup Movem Prats; i altres persones en representació a entitats del municipi o a títol personal que ho sol·licitin a la regidoria d’Igualtat.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Nomenament de la comissió nomenclàtor

El sisè punt de l’ordre del dia ha estat la proposta de nomenament dels membres de la comissió de nomenclàtor de Prats de Lluçanès. La composició proposada ha estat la següent: com a president s’ha nomenat a l’alcalde, Jordi Bruch. Com a secretari s’ha nomenat a la secretaria de l’Ajuntament, Anna Clarià. Com a vocals s’han nomenat el regidor de Junts per Prats, Jordi Batriu Font, el regidor d’ERC, Pere Vila, la regidoria de Movem Prats, Montserrat Juvanteny, i Lluís Vila com a representant veïnal. Queda pendent de nomenament un representant de la taula d’igualtat.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Nomenament de la taula de dinamització econòmica

El setè punt de l’ordre del dia ha estat la proposta de nomenament dels membres de la taula de dinamització econòmica de Prats de Lluçanès. La composició proposada ha estat la següent: com a presidenta s’ha nomenat a la regidora de Promoció Econòmica, Montse Boladeres. Com a secretari s’ha nomenat a la tècnica Irene Palou. Com a vocals s’han nomenat Jordi Bruch, en representació de Junts per Prats; Montserrat Juvanteny, en representació de Movem Prats; un representant de la Unió de Botiguers de Prats de Lluçanès; i altres persones en representació d’entitats del municipi o a títol personal que ho sol·licitin a la regidoria de Promoció Econòmica.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Aprovació inicial del plànol de delimitació per a la prevenció dels incendis forestals

El vuitè punt de l’ordre del dia ha estat l’aprovació inicial del plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Bonificació ICIO

Els punts 9 de l’ordre del dia ha proposat la bonificació de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) per a la rehabilitació d’una façana a Prats de Lluçanès.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Ratificar modificació de la relació de llocs de treball

El desè punt ha portat al Ple la ratificació de l’acord de la Junta de Govern de la modificació del lloc de treball d’agutzil – cap de brigada de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, que passa a ser funcionari del grup/subgrup C1, nivell 11.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Compatibilitat regidora Rosa Vilà Garet

El punt 11 ha proposat l’autorització a la regidora Rosa Vilà de compatibilitzar l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector públic, com a mestra d’educació especial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La proposta s’ha aprovat amb els vots a favor de Junts per Prats i ERC Prats, i l’abstenció de Movem Prats.

Pla de Promoció Econòmica i Comercial de Prats de Lluçanès

En el punt 12 de l’ordre del dia, s’ha presentat el Pla de Promoció Econòmica i Comercial de Prats de Lluçanès. La regidora de Promoció Econòmica, Montse Boladeres, ha estat l’encarregada d’explicar la governança, els objectius, l’estratègia i els reptes del Pla.

La regidora ha exposat que el Pla de Promoció Econòmica i Comercial de Prats de Lluçanès pretén contribuir a la dinamització de l’economia i el comerç del municipi a través d’accions concretes. També ha apuntat que l’estratègia vol treballar per generar i aprofitar les oportunitats i per resoldre situacions desavantatjoses.

Boladeres ha explicat que el Pla ha d’afavorir el comerç, el treball, el mercat, les activitats empresarials, les entitats i associacions, l’educació, la cultura o l’esport, ja que també són àmbits generadors d’activitat econòmica del municipi.

El Pla planteja tres línies estratègiques principals de treball amb diferents accions per a cadascuna. Així, es vol reforçar la relació entre les empreses i l’Ajuntament; potenciar els serveis de suport a l’empresa, el comerç, el turisme i l’ocupació; i desplegar projectes de suport al desenvolupament econòmic.

La regidora ha exposat algunes de les accions contemplades en el pla, entre les quals ha desacatat els 8.000 € que es destinen a la promoció del mercat setmanal; els 4.000 € a potenciar la competitivitat comercial; els 16.000 € a executar plans d’actuació per impulsar el comerç, modernitzar-lo i dinamitzar els locals buits; els 10.000 € a fomentar el coworking, l’economia social i l’emprenedoria; els 14.000 € a la Càtedra del Món Rural o els 15.300 € al teixit associatiu. 

A banda, el Pla també contempla l’impuls del turisme, la creació d’una escola d’oficis; l’ordenació i planificació de l’espai comercial urbà amb la reforma de la plaça Nova i la zona del mercat, connectant-ho amb el carrer Major i el Passeig.

Governança del Pla

El Pla de Promoció Econòmica i Comercial de Prats de Lluçanès serà dirigit per la regidoria de Promoció Econòmica. En farà el seguiment la Taula de Dinamització Econòmica, que es reunirà cada tres mesos. 

Calendari i pressupost

El desplegament del Pla estarà marcat per un calendari amb les actuacions específiques entre els anys 2023 i 2027, i estarà dotat amb un pressupost total de 52.900 € per al 2024 i tots els recursos tècnics necessaris.

La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables de Junts per Prats i ERC Prats, i l’abstenció de Movem Prats.

Pla local d’Igualtat de gènere 2023-2026

El punt número 13 de l’ordre del dia ha presentat el Pla local d’Igualtat de gènere 2023-2026. El Pla recull el conjunt d’objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a garantir una igualtat efectiva i real entre dones i homes a Prats de Lluçanès.

La regidora d’Igualtat, Rosa Vilà, ha explicat que el Pla és un instrument que permet ordenar i donar una perspectiva estratègica a les polítiques transversals per a la igualtat de gènere del poble durant el període 2023-2026. 

El Pla consta de dues parts principals: una primera amb la diagnosi de la situació actual pel que fa a la igualtat de gènere al municipi, i una segona on es detallen els objectius i les mesures del Pla, juntament amb un sistema d’avaluació final del mateix. 

El document desgrana diferents objectius a assolir i especifica les actuacions que cal dur a terme per complir-los. Aquests objectius són: incrementar el compromís de la institució amb la igualtat de gènere a nivell intern, augmentar la sensibilització vers la igualtat de gènere cap a la ciutadania, modificar la comunicació en matèria d’igualtat de gènere i amb perspectiva de gènere, assegurar els serveis d’atenció, acompanyament i recuperació per a les dones que han viscut violència masclista i LGTBIfòbia, establir mecanismes de coordinació davant de situacions de violència masclista, analitzar i dissenyar polítiques a l’espai públic amb perspectiva de gènere, millorar el coneixement sobre les desigualtats socials que es donen al municipi amb perspectiva de gènere, visibilitzar i incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit de la salut, institucionalitzar la introducció de la perspectiva de gènere a la programació cultural, assolir la igualtat de gènere en l’esport i el lleure, promoure la visibilització i responsabilització dels treballs de cura per part de l’administració i reforçar i ampliar la participació en la Taula d’Igualtat.

Entre les actuacions previstes hi ha: la formació del personal tècnic del consistori i membres de la brigada, dels representants polítics i de les entitats, establir un servei de cura d’infants en actes oberts a la ciutadania i organitzats per l’Ajuntament, fer una campanya de comunicació en relació amb la salut mental amb perspectiva de gènere, realitzar marxes exploratòries per detectar necessitats en l’espai per part de dones i persones LGTBI+, millorar la comunicació de l’Ajuntament sobre els serveis en relació amb l’atenció a la violència masclista i LGTBIfòbia, entre moltes altres propostes.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Modificació de crèdit 5/2023

El punt número 14 de l’ordre del dia ha proposat l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 5/2023 del vigent Pressupost Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables de Junts per Prats i ERC Prats, i l’abstenció de Movem Prats.

Pressupost i plantilla 2024

L’últim punt de la part resolutiva de l’ordre del dia ha proposat l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a l’exercici econòmic 2024, així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball.

L’alcalde, Jordi Bruch, ha presentat el pressupost municipal per a l’any 2024, que contempla una despesa de 4.171.631 , una xifra molt semblant a l’exercici de 2023, quan es va aprovar un pressupost de 4.150.232 €

Bruch ha definit els comptes com a “continuistes” i ha destacat que “mantenen les inversions en àrees com l’educació o la sostenibilitat, augmenten en habitatge i aposten per a la promoció econòmica, la cultura, el manteniment de l’espai públic i l’eliminació de les barreres arquitectòniques”.

El nou pressupost destina 1.341.415 € per a projectes d’inversió i transformació del poble. Entre els més destacats, hi ha la tercera fase del projecte de reforma integral del Teatre Orient, amb una inversió de 651.000 € de l’Ajuntament i 423.000 € d’una subvenció del programa DUS 5000, finançat pels fons europeus Next Generation ; els 380.000 € al canvi de la gespa artificial del camp de futbol municipal o els 120.000 € a la millora d’equipaments a la zona esportiva, amb la construcció d’una nova pista de pàdel, una coberta a les grades del camp de futbol i l’adequació del rocòdrom i l’entrada de la zona esportiva.

Els comptes municipals pel 2024 també contemplen 70.000 € a l’adequació de carrers i places i a l’eliminació de barreres arquitectòniques; 36.000 € a la redacció dels projectes de remodelació de la zona de la plaça Nova i el mercat; i la reforma del passeig del Lluçanès; 30.000 als pressupostos participatius 2024; 9.000 a la climatització d’espais municipals; 7.000 € a la millora de parcs infantils i mobiliari urbà; 3.000 a la il·luminació dels patis de les escoles de Prats o 3.000 a seguretat.

A banda, l’alcalde ha explicat que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès compta amb una plantilla de 36 persones treballadores per a l’any 2024.

La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables de Junts per Prats i ERC Prats, i els vots contraris de Movem Prats.

Part de control

Informacions

En l’apartat d’informacions, l’equip de govern ha valorat i ha exposat les accions més destacades de cada regidoria.

Precs i preguntes

En l’apartat de precs i preguntes, Movem Prats ha exposat algunes consideracions i dubtes relacionats amb els dies que tindrà lloc el Juguem a Prats, una incidència causada pel vessament de combustible d’un camió a un carrer del municipi, la proposta d’un protocol municipal per a casos de vessaments de líquids perillosos, la reparació de l’ascensor de l’Espai Social, la instal·lació d’una xurreria a la plaça 1 d’octubre, la incidència amb un carregador de càrrega elèctrica i el pla de barreres arquitectòniques.

D’altra banda, una persona assistent de públic ha emplaçat el conjunt de grups municipals del Ple a presentar una moció conjunta de condemna als atacs indiscriminats d’Israel contra el poble palestí.

Pots recuperar l’emissió de la sessió del Ple en el següent enllaç.