L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha celebrat aquest dimecres, 20 de març, una sessió ordinària del Ple municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb el poble.

Part resolutiva

El govern municipal ha presentat al ple una proposta per entrar d’urgència a l’ordre del dia, referent a l’adjudicació de les obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol, que ha quedat aprovada per unanimitat.

La part resolutiva ha començat amb l’aprovació per unanimitat de l’acta del Ple anterior de data 17/01/2024. Seguidament, s’ha pres coneixement de la renúncia del regidor Pere Vila Vilalta, que ha destacat la seva vinculació amb l’Ajuntament iniciada l’any 1987, i ha volgut agrair “els moments gratificants que he viscut amb tots els membres de l’equip de govern” durant els últims mesos.

A continuació, l’alcalde, Jordi Bruch, ha donat compte dels decrets d’alcaldia i de les juntes de govern. També s’ha donat compte de l’exercici de control intern de les corporacions locals 2019-2021 i del compte general 2021 de la Sindicatura de Comptes.

El ple ha aprovat per unanimitat la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a la instal·lació de plaques al Polígon Industrial les Saleres, 26, així com l’adjudicació de la fase 3 de les obres de rehabilitació teatre Orient. Els vots de tots els grups municipals també han decidit aprovar l’inici de la licitació i els plecs per a la rehabilitació de Ca l’Andreuet (fases 1, 2 i 3).

La resta de punts previstos a l’ordre del dia també han quedat aprovats. La votació per unanimitat de tots els membres del ple han aprovat les bases reguladores per actuacions de rehabilitació d’habitatges desocupats que es destinin a lloguer, amb les quals es destina un import de 2.000 euros per a cada persona beneficiària.

Tal com contempla el Pla de dinamització econòmica del municipi aprovat en el Ple anterior, la sessió també ha donat llum verda a les bases de les subvencions de modernització d’empreses i establiments comercials (fins a 1.000 euros), i a les bases de les subvencions per a promoure la implantació de nous establiments comercials o empresarials o la introducció d’una nova activitat que coexisteixi amb una activitat existent (1.000 euros), la millora exterior dels locals comercials sense activitat (300 euros), i l’arrendament i implantació d’un nou establiment comercial o empresarial (fins a 3.000 euros anuals).

El Ple també ha aprovat per unanimitat la pròrroga del conveni del SAIAR 2025. Per altra banda, han quedat aprovades amb l’abstenció de Movem Prats l’ordenança de la tarifa del servei de piscina municipal i la modificació de crèdit 2/2024.

Per posar punt i final a la part resolutiva, el Ple va presentar dues mocions conjuntes: una moció de suport a la pagesia conjunta i, per altra banda, una moció de suport al Congrés de Cultura Catalana 2024/2025.

 

Part de control

Informacions

En l’apartat d’informacions, l’equip de govern ha valorat i ha exposat les accions més destacades de cada àrea municipal.

Precs i preguntes

Un cop finalitzat l’apartat d’informacions, s’ha donat pas als precs i les preguntes. Movem Prats ha formulat diverses preguntes a l’equip de govern, com son el tractament de la runa de les obres de rehabilitació del Teatre Orient, la sol·licitud de la memòria de la festa de Cap d’Any, la comunicació de les convocatòries del Plens Municipals o la petició de disposar d’un espai per guardar decorats i materials per les entitats. En aquest últim punt, el regidor d’Entitats, Pep Peraire, ha fet saber que des de fa setmanes s’està treballant en aquest tema i que espera que ben aviat es pugui oferir una solució.

Pots recuperar l’emissió de la sessió del Ple en aquest enllaç.