L’Ajuntament de Prats ha obert el termini per ajudar econòmicament a activitats d’hostaleria, restauració i empreses que impliquin un contacte personal pròxim, i que han hagut de suspendre la seva activitat amb motiu de les mesures aprovades per la Generalitat per la contenció de la pandèmia a Catalunya, en base a la resolució SLT/2546/2020, del 15 d’octubre.

Poden sol·licitar els ajuts totes les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat d’hostaleria, restauració i que únicament han prestat serveis d’entrega a domicili o recollida en establiments amb cita prèvia o establiment d’activitats que impliquin un contacte personal proper, com ara els centres d’estètica.

La quantitat dels ajuts econòmics és de fins a 300 euros en concepte de despeses fixes per a cada activitat.

A la sol·licitud haurà d’adjuntar-se la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud. Es pot descarregar aquí.
  • Fotocòpia NIF/NIE del sol·licitant
  • En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.
  • Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Es pot descarregar aquí.
  • Declaració responsable de trobar-se al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • Justificant de despesa vinculada a l’activitat durant el període de suspensió i el comprovant del seu pagament.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dimecres 30 de desembre i es presentarà telemàticament a través de la seu electrònica o el registre d’entrada de l’Ajuntament.

El criteri de concessió serà per estricte ordre de sol·licitud, sempre i quan es compleixin els requisits establerts. Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra subvenció que pugui atorgar l’Ajuntament de Prats o qualsevol altre ens públic o privat.

Podeu consultar les bases completes al següent enllaç.