D’acord amb l’article 5 del Reglament del consell general del poder judicial núm. 3/1995 de 7 de juny, jutges de pau, i atès que es troba vacant el càrrec de Jutge/essa de Pau titular i suplent, s’anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge/essa de Pau titular i jutge/essa substitut de l’Ajuntament de Prats.

Les funcions d’un jutge/jutgessa de pau són guàrdia i custòdia dels llibres de registre, fer actes de conciliació i mediació i judicis de faltes i cooperació amb la resta dels jutjats i tribunals. També intervé en matèria electoral, recollida de les actes de les meses electorals, i en la celebració de casaments civils. Fa de pont entre la justícia i la comunitat.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud corresponent amb el model que figura a l’annex de les bases de la convocatòria, fent menció expressa de si presenta la seva candidatura per a ser Jutge de Pau titular o suplent.

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre municipal en horari de 9 a 1 del migdia de dilluns a divendres, fins al dijous 26 d’agost, dia inclòs.

Consulta les bases de la convocatòria amb el model de sol·licitud.