El decret d’alcaldia 3/2024 de 3 de gener de 2024 va aprovar iniciar el procediment per a l’alienació de l’immoble de propietat municipal situat al carrer Bona Sort, 32 i va aprovar els plecs administratius corresponents.

El termini per presentar ofertes es fins el 22 de febrer inclòs. Cal presentar-les a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en horari d’atenció al públic.

Les ofertes podran presentar-se per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tota la informació relativa al procediment de venda i a la presentació d’ofertes es pot consultar en aquest enllaç.