L’Escola Lluçanès participa per primer any en el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola (cuEmE). Aquest és un projecte de la Diputació de Barcelona, promogut pel Consorci del Lluçanès i en el que poden participar totes les escoles del Lluçanès.

El projecte consisteix en que els alumnes de 5 i 6 de primària creen una cooperativa. A través d’aquest treball es potenciaran els valors de treball cooperatiu i l’emprenedoria entesa com a desenvolupament personal.

Ahir dimarts a la tarda, els nens i nenes de cicle superior van anar a l’Ajuntament de Prats a presentar el seu projecte d’emprenedoria. Primer de tot, van sol·licitar el CIF de la seva empresa a Administració.

Tot seguit, a la sala d’actes, l’Alcalde Isaac Peraire i les regidores d’Ensenyament i de Promoció del municipi, Laia Font i Montserrat Juvanteny, juntament amb les representants del Consorci del Lluçanès, Vanessa Martín, tècnica de dinamització empresarial, i Mònica Jofre, tècnica d’educació, van escoltar la presentació que es van preparar per explicar-los quin procés han seguit per crear l’empresa. Després, hi va haver un torn obert de preguntes que van contestar entre tots.

Ara que ja són una empresa amb tota la documentació tramitada, amb un equip directiu que els representa i uns estatus que els defineixen, ja poden començar la seva trajectòria com a cooperativa.

Promoure l’esperit emprenedor a tots els àmbits de l’educació i la formació és un dels objectius estratègics definits per la Comunitat Europea amb l’horitzó del 2020. En aquesta línia, l’esperit emprenedor es constitueix com a competència clau que s’ha d’integrar al currículum, assolir al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir i reforçar al llarg de la vida.

La promoció de la cultura emprenedora esdevé una estratègia cabdal per donar resposta a la societat del coneixement, augmentant la implicació entre sistema educatiu i productiu, incrementant el nivell i la qualitat del treball, afavorint la millora dels resultats educatius i l’adquisició d’un conjunt de capacitats, habilitats i valors útils per capacitar les persones en l’impuls dels seus projectes professionals i vitals.

En aquest marc, les àrees d’Atenció a les Persones i de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona duen a terme el projecte Cultura emprenedora a l’escola, amb caràcter territorial i de continuïtat, tot promovent el treball conjunt entre ens locals i centres educatius.

El projecte es desenvolupa al llarg dels cursos acadèmics compresos en el període 2011-2015, amb la voluntat que a mig termini es pugui fer extensiu al conjunt de la província de Barcelona.

FINALITAT

La finalitat és treballar el foment de la cultura emprenedora en el cicle superior de l’educació primària, per desenvolupar els valors, hàbits i capacitats claus vinculades a l’emprenedoria:

 • L’observació i l’exploració
 • La iniciativa i la creativitat
 • La responsabilitat
 • La presa de decisions i l’assumpció de risc
 • La flexibilitat i la perseverança
 • La recerca i optimització de recursos com la informació i les tecnologies
 • La cooperació i la solidaritat
 • El coneixement i el respecte de l’entorn
 • El treball col·laboratiu i en equip

El projecte aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè:

 • Aporta un model de gestió democràtica i participativa.
 • Reforça un vessant de responsabilitat social.

METODOLOGIA

El projecte vincula els centres educatius i els ens locals i es fonamenta en dos pilars bàsics:

Estratègia local

 • Impulsada per cada ens local de manera transversal entre educació i desenvolupament econòmic, per assegurar la integració del projecte en les seves polítiques municipals.
 • Dóna suport a la implementació i la continuïtat del projecte a les escoles.
 • Impulsa l’extensió i la permanència de la cultura emprenedora en els centres educatius del seu municipi.
 • Promou la vinculació de l’escola al municipi i la interacció amb els seus recursos educatius, socials i productius.

Programa educatiu a l’escola

Un treball per projectes innovador i arrelat al context local, a través d’una cooperativa organitzada a l’aula, que comporta:

 • Constitució.
 • Elecció del producte.
 • Imatge corporativa.
 • Producció i venda en un mercat local.
 • Aportació dels beneficis a projectes socials.

Les activitats previstes proporcionen a l’alumnat:

 • L’aprenentatge significatiu de valors i habilitats emprenedores des d’un plantejament integrador, orientat a l’aplicació dels sabers adquirits i a la participació real i efectiva de l’alumnat.
 • La implicació de la comunitat educativa i el contacte amb entitats i empreses del territori, facilitant la integració de l’escola a l’entorn.
 • L’aprenentatge transversal que reforça l’adquisició de les competències bàsiques del currículum:
 • Autonomia i iniciativa personal.
 • Aprendre a aprendre.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència lingü.stica.
 • Competència matemàtica.
 • Tractament de la informació i competència digital.
 • Competència cultural i artística.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

El projecte dóna suport als agents implicats, mitjançant:

 • Formació
 • Material didàctic de suport
 • Tutoria, presencial i virtual

En el següent enllaç us podeu descarregar la presentació del programa: DESCARREGAR