El passsat 22 de novembre es va publicar la resolució de l’obertura de la segonaconvocatòria dels ajuts Leader (operació 19.02.01), destinats al desenvolupament local en l’àmbit territorial Leader, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 16 de gener de 2017, inclòs.

L’objectiu principal dels ajuts Leader és la de incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del Programa de desenvolupament Rural de la Catalunya 2014-2020, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals.

L’ajut pot arribar al 40% en el cas de projectes privats i al 80% en projectes públics.

Les persones beneficiàries poden ser:

La sol·licitud es podrà presentar per mitjans telemàtics des del web  http://seu.gencat.cat, o bé, en imprès normalitzat.

La documentació relativa a la sol·licitud la podeu trobar a continuació, o bé al següent link:http://www.catcentral.cat/pages/ca/ajuts-leader/descarrega-t-la-documentacio.php . Una vegada complimentada, haurà de quedar penjada a la plataforma de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central amb accés des de la webwww.Catcentral.cat .

DOCUMENTACIÓ PER A SOLICITAR LES AJUDES LEADER

 Bases reguladores de la 2a convocatòria 2016       Ordre 2a convocatòria 2016    

 Sol.licitud Leader (Aquest document contè Macros, per a poder treballar correctament s’ha d’acceptar el seu ús)

Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d’aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina http://seu.gencat.cat.


 Memòria Puntuable Leader 2016 PRIVATS

 Memòria Puntuable Leader 2016 PÚBLICS


PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA (PERSONA FÍSICA)

PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA LEADER (PERSONA JURÍDICA)


 Acord pres pels membres 2016

 Autorització membres CB o SCP


 Certificat fons de financament