La Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, els consells comarcals, els ajuntaments i els Col·legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona, ofereix el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH).

Aquest Servei s’adreça a les persones que no poden fer front al pagament de la hipoteca o que preveuen que no ho podran fer.

S’ofereix informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres pel manteniment de l’habitatge per part de la persona propietària i el seu nucli familiar.

A Prasts, s’hi pot accedir a través dels Serveis Socials Municipals i la Oficina d’Atenció al Consumidor.

Els avantatges per al ciutadà són la proximitat, l’assessorament personalitzat i el procés integrat (informació, mediació, solució).

Quins serveis presta?

INFORMACIÓ

Informació sobre les opcions existents per afrontar els problemes de pagament del deute hipotecari i per redreçar la seva situació.

ASSESSORAMENT

Assessorament personalitzat sobre les mesures de reestructuració del deute hipotecari.

INTERMEDIACIÓ

Mitjançant OF IDEUTE intermediació amb les entitats nanceres per a l’acceptació de les propostes de solució acordades.

DERIVACIÓ

Derivació al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) per a la sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta en casos de procediments judicials oberts.

Com funciona?

 1. Les persones i famílies interessades en aquest servei s’han d’adreçar a qualsevol dels serveis municipals (serveis socials, de consum o d’habitatge).
 2. Es comprovarà que compleixen els requisits, se’ls informarà de la documentació que han de portar i es concertarà una entrevista amb l’advocat/da.
 3. L’advocat/da, de manera conjunta amb els usuaris/àries, elaborarà i redactarà una proposta per a l’entitat bancària amb noves condicions de pagament, que els permetin, en la mesura del possible, mantenir el seu habitatge.
 4. Des del SIDH s’enviarà la proposta a OFIDEUTE, de l’Agència Catalana de l’Habitatge de Catalunya, que avaluarà i intermediarà amb l’entitat financera per a la seva aprovació.

 5. La resposta de l’entitat nancera arribarà a OFIDEUTE, que traslladarà als usuaris/àries per a la seva valoració i, si s’escau, l’acceptació de noves condicions o el plantejament d’alternatives.

A qui va adreçat?

A aquelles persones o famílies que estan en risc de perdre el seu habitatge habitual per no poder fer front al pagament de la hipoteca o per haver estat avaladors d’habitatges que estan en situació d’impagament.

Seran ateses les persones en situacions de previsió de dificultats per fer front als pagaments en un futur pròxim, en situacions d’impagament, en l’inici de la reclamació judicial de deute o en la data de subhasta de l’habitatge.

Requisits

 • L’habitatge en risc de pèrdua ha de ser únic i ser la residència habitual.
 • No estar en condicions actuals o previsibles a curt termini de fer front al préstec hipotecari constituït per a la compra de l’habitatge.
 • La impossibilitat d’afrontar el pagament del préstec ha de ser conseqü.ncia de la pèrdua de feina o per una disminució important d’ingressos.
 • Cal haver negociat prèviament possibles alternatives amb l’entitat financera sense haver arribat a cap acord.

Altres possibles requisits

 • Ser avalador d’un habitatge en situació d’impagament del seu préstec hipotecari.
 • Haver constituït una hipoteca pont per a la compra d’un nou habitatge i estar en risc de pèrdua dels dos habitatges.
 • Ser propietari de dos habitatges com a conseqüència d’herències, separacions o divorcis.
 • No viure a l’habitatge principal, per tenir-lo llogat, per separació, divorci o per altres contingències.

Documentació que cal portar:

– DNI/NIF del sol·licitant

– Escriptura de compra de l’habitatge

– Escriptura de préstec o crèdit hipotecari

– Certificat d’empadronament amb la relació de tots els memebres de la unitat familiar

– Certificat d’ingressos o certificats de no rebre cap altra prestació

– Notificacions judicials

– Altres