El ple extraordinari de l’Ajuntament de Prats celebrat aquest dimarts 25 d’octubre a la Sala de Plens va aprovar les taxes municipals per l’any 2023 amb els vots a favor de Junts per Prats i Movem Prats, l’abstenció d’ERC Prats i el vot en contra del RAP. L’alcalde, Jordi Bruch, va exposar que es tracta d’una decisió realista: ‘Creiem que una manera racional d’actuar en el moment en què ens trobem és congelar les taxes per l’any vinent per tal que la ciutadania no perdi poder adquisitiu’.

Bruch va detallar que les taxes de l’any vinent inclouen ‘petites modificacions de redactat per adequar-se a les indicacions de la Diputació, però en cap cas canvien els conceptes i imports de les taxes.’

Els canvis, es concreten en la incorporació a l’ordenança fiscal número 1 de la bonificació per a la instal·lació de plaques solars, que fins ara constava en un altre apartat. També s’ha ampliat el text de l’ordenança fiscal número 5 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que ha incorporat els canvis de la Diputació. La taxa fiscal número 16 per l’expedició de documents administratius, s’hi elimina el cobrament del certificat d’empadronament i el d’informes de numeració dels carrers.

Bruch també va detallar els canvis inclosos a l’ordenança fiscal per la prestació de serveis a la piscina municipal. La taxa de gratuïtat dels jubilats, passarà a ser per a persones majors de 65 anys. S’inclou una nova tarifa pel preu de la piscina en dies festius. A més, s’inclou un nou preu pels grups de lleure o esplais pels infants que facin ús de la piscina en el marc d’aquestes activitats i no tinguin abonament. Tindrà un cost d’1€ al dia.

Finalment, també es va exposar la incorporació d’una nova taxa de 20€ pels drets d’examen i participació en processos de selecció. N’estaran exemptes les persones que els seus ingressos es troben per sota el salari mínim. La nova ordenança sorgeix a proposta de la mesa de negociació dels treballadors i treballadores del consistori.

Per altra banda, es va aprovar per unanimitat el punt de devolució de l’aval per la garantia definitiva de les obres dels vestidors en favor a Serviobres Queralt SL, per import total de 35.750,72 euros.

També es va aprovar la delegació de la competència per a la prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments a favor del Consell Comarcal d’Osona. El punt va comptar amb els vots a favor de Junts per Prats, Movem i ERC Prats i l’abstenció del RAP.

Recupera la sessió del ple aquí.