L’Agència Catalana de Residus ha obert la convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s’efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts són els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció i que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

L’import total que s’assigna a la convocatòria és d’1.000.000 € per a l’any 2021. La quantitat de la subvenció és per a les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge de 100% de les factures presentades amb un màxim de 12.000 €.

El termini per presentar sol·licituds és el 31 de desembre de 2021, en règim de concurrència no competitiva.

Aquest tràmit només es pot fer de forma telemàtica a través de la web de l’Agència de Residus de Catalunya: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut_ACC_3212_2021_amiant 

La sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la documentació pertinent:

  • Projecte tècnic
  • Pressupost fet per una empresa inscrita al RERA
  • Documentació acreditativa de la propietat de l’immoble
  • Sol·licitud del Pla de treball a l’autoritat laboral