PLE MUNICIPAL

En el passat Ple Municipal el Grup d’ERC va presentar dues propostes d’acord que van ser aprovades per unanimitat:

Per la sobirania energètica:
Aquesta iniciativa proposa diferents accions encaminades a l’aposta per la utilització d’energies renovables amb un control públic del mercat energètic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible i transparent.

Per la reinversió del superàvit municipal:
S’insta al Govern de l’Estat que autoritzi els ajuntaments a què puguin reinvertir els superàvits de la liquidació del pressupost 2016 sense que aquesta reinversió computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. De la mateixa forma, es demana que els ajuntaments amb un deute inferior al 60% sobre (com en el nostre cas) puguin utilitzar el romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries.

SALUT ECONÒMICA

El tancament de l’exercici 2016 manté el bon estat de salut econòmica de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb un nivell d’endeutament que no arriba al 4% i un romanent de tresoreria de més de 600.000€. Com no pot ser d’altra manera, amb rigor i responsabilitat, seguim gestionant el pressupost municipal, tenint en compte sobretot la situació de tot el municipi, que té reptes majúsculs per revertir una tendència de diferents indicadors no pas positiva.

Seguim.