L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha celebrat aquest dimecres, 20 de setembre, una sessió ordinària del Ple municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb el poble.

Actes dels plens anteriors, decrets d’alcaldia i juntes de govern

La part resolutiva ha començat amb l’aprovació per unanimitat de les actes dels Plens anteriors de data 17/06/2023 (extraordinari), 28/06/2023 (extraordinari) i 01/08/2023 (extraordinari). Seguidament, l’alcalde, Jordi Bruch, ha donat compte dels decrets d’alcaldia, del 127 al 255/2023; i de les juntes de govern de data 10/05/2023 – 24/05/2023 – 13/06/2023 – 14/06/2023 – 12/07/2023 – 26/07/2023 – 09/08/2023 – 23/08/2023.

Adhesió al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions

El quart punt de l’ordre del dia ha estat la proposta d’adhesió al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions pels serveis de comunicacions fixes de veu i dades, i els serveis de comunicacions mòbils. La despesa anual prevista per al servei a nom de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès és d’un import de 15.264 €, sense IVA.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Delegació dels ajuts per a l’actuació “Connectem aprenentatges amb l’entorn del Lluçanès”

El cinquè punt de l’ordre del dia ha proposat la delegació de la subvenció sol·licitada per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al Consorci del Lluçanès per desplegar el projecte “Connectem aprenentatges amb l’entorn del Lluçanès”.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Aprovació del padró d’habitants a 1 de gener de 2023

El sisè punt de l’ordre del dia ha exposat el padró d’habitants a Prats de Lluçanès referent a l’1 de gener de 2023, tenint en compte totes les alteracions produïdes a la població durant l’any per altes i baixes. El resultat definitiu és de 2.681 habitants.

El punt s’ha aprovat per unanimitat.

Creació Mancomunitat del Lluçanès

El setè punt de l’ordre del dia ha proposat l’aprovació de la iniciativa de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a constituir la Mancomunitat del Lluçanès i designar els representants que formaran part de la comissió per a la elaboració del projecte d’Estatuts del nou òrgan.

La llei de creació de la comarca del Lluçanès, aprovada el passat 10 de maig, estableix que els municipis integrants de la nova comarca han de constituir, abans del 31 de desembre de 2023, la Mancomunitat de Municipis de la Comarca del Lluçanès, a la qual correspon, amb caràcter transitori, la representació i gestió dels interessos de la comarca del Lluçanès fins que no es constitueixi el Consell Comarcal del Lluçanès.

La llei també estableix que el projecte d’Estatuts de la Mancomunitat ha de ser elaborat per una comissió integrada per membres representants de cada un dels ajuntaments.

Així, el govern municipal de Prats de Lluçanès ha proposat aprovar la constitució de la Mancomunitat i la designació de l’alcalde, Jordi Bruch, i la primera tinent d’alcaldia, Montse Boladeres, com a membres de la comissió per a l’elaboració del projecte d’Estatuts que han de regir la Mancomunitat.

L’alcalde, Jordi Bruch, serà l’encarregat de convocar i presidir l’assemblea que ha d’elaborar el projecte d’Estatuts, atès que és el representant del municipi més gran de la comarca.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Bonificació ICIO

Els punts 8, 9 i 10 de l’ordre del dia han proposat la bonificació de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) per a la rehabilitació de tres façanes.

La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Ordenances fiscals 2024

L’onzè punt de l’ordre del dia ha proposat l’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a l’any 2024.

L’alcalde, Jordi Bruch, ha iniciat la seva intervenció contextualitzant l’evolució de les taxes en els darrers anys. Bruch ha recordat que en els últims 4 anys, el govern municipal ha congelat els impostos per no agreujar la situació de les famílies en un context de successos i escenaris que han condicionat greument la situació econòmica i social de la població, com la pandèmia de la Covid-19, la guerra d’Ucraïna i l’augment de costos en subministraments i matèries primeres.

Durant aquest període, els costos ordinaris de l’Ajuntament s’han multiplicat: “L’any 2022, en costos d’energia, el consistori ha pagat 96.000 euros més que el 2021. Si seguim en aquesta tendència de cara al 2024 es preveu que l’augment sigui de 16.000 euros més. Aquesta situació fa que sigui insostenible no tocar les taxes si volem dotar el pressupost municipal del 2024 i assegurar la qualitat dels serveis, l’educació, la sostenibilitat, els recursos i els equipaments municipals”, ha assenyalat Bruch.

En aquesta línia, l’equip de govern ha proposat apujar algunes de les taxes un 7,4%, la meitat de l’augment que ha patit l’Índex de Preus i Consum (IPC) en els darrers 4 anys, i que fins ara, ha assumit íntegrament l’Ajuntament.

Així doncs, a partir del 2024, s’apujarà un 7,4% l’IBI (actualment la mitjana del rebut és de 400 euros, i s’augmentarà en 28 euros més l’any), l’IAE, l’ICIO, la taxa de subsol per ocupació de vies públiques, la taxa d’ocupació de terrenys, la taxa dels guals, la taxa per ocupació de la via amb taules i cadires, la taxa de quioscos i parades, la taxa del cementiri, la taxa de residus, la taxa de control sanitari, la taxa d’utilització d’espais municipals amb climatització, la taxa de gossos perillosos i la taxa per a la utilització de les pistes de tennis.

D’altra banda, l’alcalde ha explicat que el govern ha mantingut el mateix preu per a les taxes relacionades amb l’Educació o els Serveis Socials. De la mateixa manera, s’han mantingut les bonificacions per a les persones que apostin per a la sostenibilitat i les energies renovables.

Per la seva banda, la primera tinent d’alcaldia, Montse Boladeres, ha afegit que “des de l’Ajuntament no volem excloure ningú, per aquest motiu, es posa en coneixement l’existència de l’ordenança municipal reguladora pels ajuts econòmics d’urgència social”.

El seu objecte és regular l’atorgament d’ajuts econòmics d’urgència social destinats al pagament de serveis municipals i garantir la cobertura d’aquests en situacions de necessitat social.

Dades del porta a porta i augment de la taxa

Seguidament, el regidor d’Acció Climàtica, Pep Peraire, ha agafat el torn de paraula per explicar les xifres de la recollida selectiva a Prats de Lluçanès i la pujada de la taxa en un 15% per a l’any 2024, passant dels 130 euros actuals als 149 euros.

Peraire ha explicat quins han estat els costos del servei del porta a porta de l’any 2022: “L’Ajuntament va destinar-hi un total de 320.000 euros. La major part, 240.000 euros, corresponen al transport i a la deixalleria, els 80.000 euros restants són referents al tractament dels residus”, ha dit.

Si ens fixem en el procés de tractament dels residus, la gestió més cara és la de la resta, ja que no es fan devolucions econòmiques, a diferència del què passa amb l’orgànica, el multi producte i el vidre, d’on s’ha rebut un retorn de 88.000 euros pel bon reciclatge durant l’any 2022. L’altra part dels ingressos que rep l’Ajuntament per al porta a porta prové de les taxes, d’on es van recaptar 188.000 euros l’any 2022. Tot plegat va sumar 276.000 euros. Amb aquestes xifres, el servei del porta a porta va tancar l’any 2022 amb un balanç negatiu de més de 40.000 euros.

Aquesta és una situació que cal revertir. Peraire ha explicat que “la llei obliga a partir de l’1 de gener de 2025 que el balanç econòmic del servei sigui zero”. Per aquest motiu, assegura que “és necessari millorar el percentatge de reciclatge de la resta”.

El regidor també ha alertat de les dades d’aquest any 2023. “Entre gener i juliol, el percentatge de reciclatge ha passat d’un 79% a un 74%. Per tant, la resta ha passat de ser un 21% a un 26%, i això es traduirà amb un augment dels costos del servei”, ha dit.

Peraire ha assegurat que des de la seva regidoria es compromet a “reduir aquesta despesa explorant vies de millora a la deixalleria i avançant en el projecte de la taxa justa”. A més, ha demanat als veïns i veïnes “un esforç en reciclar més i millor”. “Estem preparant campanyes perquè això passi i millorem”, ha sentenciat.

La proposta de les noves ordenances fiscals s’ha aprovat amb els vots de Junts per Prats i ERC Prats, i el vot contrari de Movem Prats.

Modificació de crèdit

El dotzè punt ha presentat la proposta de modificació de crèdit 4/2023 del vigent pressupost municipal en diverses partides.

La proposta s’ha aprovat amb els vots de Junts per Prats i ERC Prats, i l’abstenció de Movem Prats.

Moció per a la creació d’un espai per a la pràctica esportiva de bicitrial a Prats de Lluçanès

El grup municipal Movem Prats ha proposat l’adopció dels següents acords al Ple:

1- Que des de la regidoria d’Esports s’impulsi la creació d’un espai per a la pràctica del bicitrial a la població, buscar-ne la ubicació i les estructures conjuntament amb el grup de persones aficionades a la pràctica d’aquest esport al nostre municipi.

2- Dotar de recursos econòmics el pressupost municipal per l’exercici 2024 per la construcció de l’espai per a la pràctica del bicitrial.

3- Vetllar per la dinamització esportiva d’aquest nou equipament al municipi i el foment d’aquest esport.

El regidor d’Esports, Pep Peraire, ha explicat que el govern ja ha treballat un projecte d’aquestes característiques amb les famílies i la Unió Ciclista de Prats de Lluçanès. És per això, que ha proposat una modificació en el punt 2: “Canviar l’any 2024 per a l’any 2023, ja que és un projecte que està previst per aquest any”, ha comentat. A més, ha proposat que la moció es presenti conjuntament entre els tres grups municipals.

Finalment, el grup de Movem Prats ha acceptat les propostes.

La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Moció per a la creació d’un pla integral de parcs infantils a Prats de Lluçanès

El grup municipal Movem Prats ha proposat l’adopció dels següents acords al Ple:

1- Que es procedeixi a la creació d’un pla integral de millora i manteniment dels parcs infantils on, entre d’altres, es valori l’estudi de la idoneïtat de la ubicació dels parcs infantils, actuals i de nous.

  • L’estudi de la idoneïtat de la ubicació dels parcs infantils, actuals i de nous.
  • La remodelació dels parcs existents i, si s’escau, l’ampliació d’aquests.
  • Mecanismes de detecció de desperfectes i arranjament dels parcs existents.
  • Elaboració d’un programa periòdic de neteja i desinfecció, conservació i manteniment dels parcs.
  • Adaptació i adequació dels parcs infantils actuals per fer-los més accessibles a tothom.
  • Implantar mesures d’accessibilitat a tots els parcs.
  • Creació de zones d’ombreig i de zones d’espera per a famílies i acompanyants.

2- Creació d’un grup de treball formada per un representant de cada grup municipal, representants de les Associacions de Famílies d’Alumnes, persones professionals de l’àmbit del lleure i tècnics municipals.

3- Dotar de recursos econòmics el pressupost municipal per l’exercici 2024 per implementar les actuacions contemplades en el pla.

La regidora d’Educació, Rosa Vilà, ha demanat la modificació del punt 1, on es parla “d’adaptar els parcs a totes les franges d’edat i capacitats”. També ha demanat modificar el punt 3 i eliminar la referència a “l’any 2024” per implementar les actuacions.

Movem Prats ha acceptat les modificacions.

La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Moció per reclamar la millora del transport públic al municipi de Prats de Lluçanès i al Lluçanès

El grup municipal Movem Prats ha proposat l’adopció dels següents acords al Ple:

1- Que des de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès es sol·liciti a la Generalitat de Catalunya, a l’autoritat competent en matèria de transports, millorar el transport públic atenent les demandes següents:

  • Revisar els horaris, els itineraris i incrementar la freqüència de pas de les línies en els dies feiners i festius, que suposi una connectivitat real cap a les comarques veïnes i entre els pobles de la comarca.
  • Garantir l’accessibilitat dels vehicles de la xarxa pública de transport per a les persones amb mobilitat reduïda.

2- Comunicar aquests acords a la Secretaria de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, al Consorci del Lluçanès i als municipis de la comarca.

La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Part de control

Informacions

En l’apartat d’informacions, l’equip de govern ha valorat i ha exposat les accions més destacades de cada àrea municipal.

Precs i preguntes

En l’apartat de precs i preguntes, Movem Prats ha exposat algunes consideracions i dubtes relacionats amb la campanya contra les defecacions i pixats dels gossos, la nova normativa animal, la creació d’un pla de comunicació municipal, la contractació d’un nou tècnic/a d’Igualtat, el desplegament del pla d’Igualtat intern, les pintades vandàliques a la paret externa del camp de futbol municipal, les ajudes sobre l’inventari dels camins municipals i el comerç rural, el projecte d’obra del Teatre Orient, la convocatòria de la comissió de nomenclàtor, la nova zona pacificada de davant l’escola Lluçanès, el servei d’arquitecte i enginyer a l’Ajuntament, el servei de canguratge municipal, els problemes relacionats amb alguns forats a una vorera i els aparcaments en guals.

D’altra banda, persones assistents de públic han demanat qüestions relacionades amb ajudes per a persones propietàries de gats, la postura del grup d’ERC sobre el projecte del Teatre Orient i la Farmàcia Vella, les accions per mitigar els problemes de les defecacions i pixats de gossos a la via urbana, el porta a porta i el projecte de remodelació de la plaça Nova.

Pots recuperar l’emissió de la sessió del Ple en aquest enllaç.