Termini de pagament a proveïdors

El període mitjà de pagament indica la mitjana de dies que s’ha tardat a realitzar el pagament. És a dir, la diferència, en dies, entre la data real de pagament de l’operació i la data d’inici del període legal de pagament aplicable.

Per altra banda, l’informe de morositat correspon a l’obligació que tenen les entitats locals d’emetre’l, d’acord amb les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquests informes inclouen la totalitat de pagaments realitzats i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix període, un any, independentment de la data de registre de la factura. Informe de morositat del 2022.

Les dades globals del període mitjà de pagament de 2022 són:

  • 1r Trimestre: 19,53 dies. Consolidat: 92,75 dies
  • 2n Trimestre: 9,69 dies. Consolidat: 17,75 dies
  • 3r Trimestre: 6,45 dies. Consolidat: 11,68 dies
  • 4t Trimestre: 6,66 dies. Consolidat: 7,75 dies