Termini de pagament a proveïdors

El període mitjà de pagament dels realitzats durant el trimestre, és l’indicador del número de dies  promig que s’ha tardat a realitzar el pagament. És a dir, la diferència, en dies, entre la data real de pagament de l’operació i la data d’inici del període legal de pagament aplicable.

Per altra banda l’informe de morositat correspon a l’obligació que tenen les entitats locals d’emetre’l, d’acord amb les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquests informes inclouen la totalitat de pagaments realitzats i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix període, un any, independentment de la data de registre de la factura. Informe de morositat al 2021: 26,47 dies.

Les dades globals del període mitjà de pagament de 2021 són:

1r Trimestre: 16,71 dies. Consolidat: 37,77 dies 2n Trimestre: 12,10 dies. Consolidat: 45,50 dies 3r Trimestre: 6,22 dies. Consolidat: 36,33 dies 4t Trimestre: 7,89 dies. Consolidat: 37,64 dies