Termini de pagament a proveïdors

El període mitjà de pagament dels realitzats durant el trimestre, és l’indicador del número de dies  promig que s’ha tardat a realitzar el pagament. És a dir, la diferència, en dies, entre la data real de pagament de l’operació i la data d’inici del període legal de pagament aplicable.

Per altra banda l’informe de morositat correspon a l’obligació que tenen les entitats locals d’emetre’l, d’acord amb les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquests informes inclouen la totalitat de pagaments realitzats i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix període, un any, independentment de la data de registre de la factura.

Les dades globals del període mitjà de pagament de 2019 són:

1r Trimestre: 27,22 dies 2n Trimestre: 17,72 dies 3r Trimestre: 12,62 dies 4t Trimestre: 15,60 dies