L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha obert un procés de selecció per a personal d’agutzil i cap de brigada. Es tracta d’una plaça de funcionari de 37,5 hores setmanals.

Les funcions del lloc de treball són:

– Realitzar notificacions d’actes administratius, encàrrecs, portar documents i altres tasques de caràcter similar, desplaçant-se a les institucions i entitats, tant dins com fora del municipi
– Donar suport administratiu al personal administratiu i tècnic de l’ajuntament
– Control de les instal·lacions, edificis municipals i avaries dels serveis públics
– Supervisar el bon funcionament dels equipaments municipals, de l’enllumenat públic i de la via pública en general (senyalització viària, estat dels carrers, etc.), informant sobre les anomalies als responsables oportuns
– Exercir de cap de brigada; distribuir, controlar, coordinar, comunicar les tasques a realitzar i vetllar per la seguretat i salut en matèria de prevenció de riscos laborals del personal de la brigada
– Realitzar treballs d’obres en instal·lacions i infraestructures municipals, tant
d’obra nova com reparacions i manteniment d’instal·lacions ja existents
– Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment
– Donar suport en la preparació de festes i actes municipals així com els preparatius necessaris dels edificis i les instal·lacions municipals per a la realització d’actes festius, visites d’autoritats o casaments (muntar tarimes, preparar cadires, megafonia, senyalització viària, etc.) en qualsevol dia de l’any
– Encarregar-se de col·locar i controlar les parades de mercats i fires i ubicar les senyalitzacions pertinents
– Recollida i custodia de gossos perduts o abandonats
– Assumir les funcions derivades de les accions referents a civisme i convivència al municipi, vetllant per la mobilitat i el compliment de les ordenances municipals
– Conduir els vehicles assignats per a l’exercici de les seves tasques
– Efectuar sortides d’emergència en cas d’accidents o d’incendis d’acord amb els continguts i les indicacions dels Plans d’emergència
– Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals

Podeu consultar la resta de requisits i condicions a les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a partir del 17 d’octubre de 2023 i fins al 27 de novembre de 2023.

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs d’oposició i constarà d’un exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació), una prova teòrica, la valoració de mèrits i una entrevista personal.