15.9 C
Prats de Lluçanès
dimarts, 28 de maig de 2024

AJUTS ECONÒMICS

Pots tramitar tots els ajuts de forma telemàtica a la seu electrònica de l’AjuntamentSi et cal ajuda pots trucar al 93 856 01 00 o escriure un whatsapp al 661 54 56 38.

Consulta els requisits que cal complir i la documentació necessària al díptic d’ajuts econòmics 2022.

Consulta el calendari fiscal 2022.

QUINS AJUTS ECONÒMICS OFEREIX L’AJUNTAMENT?

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ofereix ajuts econòmics de dos tipus: les subvencions i les bonificacions.

BONIFICACIONS. Són ajuts econòmics en els quals en el moment del pagament d’alguna taxa, impost o preu públic ja s’aplica una reducció en cas de complir els requisits.

SUBVENCIONS. Són ajuts econòmics destinats a finançar projectes i activitats en diferents àmbits. Cal tenir en compte que quan es rep una subvenció, independentment del nivell d’ingressos, es podria estar obligat a fer la declaració de la renta.

Financem un 15% de les reformes de rehabilitació d’un habitatge en desús amb el compromís que es destini a lloguer. Es donarà un màxim de 850 euros per reforma en habitatge.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022

Atorguem fins un màxim del 50% del cost total de les despeses de modernització de les empreses i establiments del municipi que sol·licitin la subvenció, sempre que no superin els 750 euros.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2022

Abonem 90 euros mensuals per cada treballador contractat el 100% de la jornada o proporcional d’acord amb la jornada de treball que realitzi, amb un mínim de mitja jornada i amb un màxim de 2 treballadors durant el termini d’un any.

 • Consulta les bases aquí

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2022

Atorguem un màxim de 700 euros per sol·licitud, seguint els següents criteris:

 • Instal·lació de nous establiments comercials i empresarials: 700 euros
 • Dignificació d’espais exteriors de locals comercials tancats: 300 euros

Consulta les bases aquí.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2022

Bonifiquem el 95% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i el 50% del cost de la taxa d’urbanisme en obres destinades a implantar energies renovables

Bonifiquem el 95% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) en rehabilitacions, en habitatges desocupats, que es destinin al lloguer.

Bonifiquem el 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i el 95% de la taxa d’urbanisme en obres per adaptar un habitatge a les necessitats de persones amb diversitat funcional.

Bonifiquem el 50% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) en obres vinculades al foment d’activitats econòmiques.

Convocatòria de bonificació oberta permanentment.

Bonifiquem el 75% de la taxa d’urbanisme per restaurar la façana i el 95% de l’impost de construccions instal·lacions i obres.

Convocatòria de bonificació oberta permanentment.

Bonifiquem fins el 50% de fins a 5 anys de l’impost en funció de la potència elèctrica instal·lada de l’impost sobre béns immobles (IBI) d’aquells habitatges que hagin instal·lat sistemes de plaques fotovoltaiques per a l’autonconsum.

Convocatòria de bonificació oberta permanentment.

Quina documentació cal presentar?

Prèviament a la realització de la instal·lació, s’haurà de presentar davant l’Ajuntament la següent documentació:

 • Model normalitzat de comunicació prèvia (annex 1)
 • Declaració responsable de l’empresa instal·ladora (annex 2)
 • Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que s’especifiquen a l’annex 3.
 • Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost (sense IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’impost sobre construccions i obres (ICIO).
 • Justificants de pagament de l’impost sobre construccions i obres (ICIO) i la taxa de serveis urbanístics.

La sol·licitud de bonificació consistirà en els documents següents:

 • L’imprès normalitzat que es presentarà signat pel titular de l’Impost sobre Béns Immobles, o si s’escau pel seu representant legal davant de l’Ajuntament. Aquest imprès es pot trobar a les oficines de l’Ajuntament o la web pratsdellucanes.cat.
 • Una còpia de l’admissió de la comunicació prèvia de les obres o de la llicència urbanística.
 • El documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.
 • En el cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar el projecte constructiu que justifiqui que la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum no serveix per cobrir la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació.

Bonifiquem el 60% de la quota de l’Impost de plusvàlua en les transmissions de terrenys per causa de mort a favor de descendents de primer grau, cònjuges i ascendents de primer grau.

Convocatòria de bonificació oberta permanentment.

Bonifiquem la totalitat de l’impost de circulació a titulars de vehicles històrics o amb una antiguitat superior a 25 anys i a titulars de vehicles amb certificat de diversitat funcional superior al 33%.

Bonifiquem el 75% de l’impost de circulació a tots els vehicles que produeixen valors d’emissió de CO2 inferiors a 92 gr/km.

Convocatòria de bonificació oberta permanentment.

Quina documentació cal presentar?

 • Sol·licitud normalitzada de l’Organisme de Gestió Tributària
 • Fitxa tècnica del vehicle
 • Permís de circulació
 • DNI del titular del vehicle

Garantim els serveis municipals bàsics que requereixin pagar una taxa a aquelles persones que ho necessitin, previ informe de serveis socials.

La quantia de l’ajut dependrà del barem econòmic i social.

Convocatòria de bonificació oberta permanentment.

L’Ajuntament t’assessora i t’ofereix un servei totalment gratuït per cedir o reprendre una activitat econòmica o comercial gràcies al programa Reempresa.

Reempresa t’ofereix assessorament individual gratuït per a l’elaboració del teu pla de cessió, així com assessorament durant tot el procés de transmissió de l’empresa.

També s’ofereix un mercat de compravenda validat i amb garanties on pots trobar l’empresa a reemprendre que s’adeqüi a les teves necessitats. Alhora t’ofereix assessorament individual per a l’elaboració del teu pla de reempresa

Convocatòria oberta permanentment.