Indicadors de transparència

SEGELL INFOPARTICIPA: L’Ajuntament de Prats de Lluçanès actualment compleix amb el 92,31% dels indicadors del Mapa Infoparticipa i, per tant, amb el Segell Infoparticipa amb què la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) distingeix les pàgines web municipals que s’adapten als criteris de transparència i qualitat de la comunicació pública.

Llegeix la notícia completa aquí.

1- TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ

1.1. Qui són els representants polítics?

IndicadorOn trobar la informació?
1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldesa: nom i cognoms, foto i partit polític?Alcaldia, hisenda i esports
2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?Alcaldia, hisenda i esports
3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?Composició del ple
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?Composició del ple
5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?Composició del ple
6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?Composició del ple
7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)Composició del ple
8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?Composició del ple
9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?Agenda política
10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (Es validarà si es publica el contacte de l’àrea o de la regidoria).Regidories
11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el contacte del grup municipal).Composició del ple i del govern municipal

1.2. Com gestionen els recursos col·lectius?

IndicadorOn trobar la informació?
12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?Plens municipals
Junta de govern municipal
13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?Plens Municipals
14. Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?Organigrames
15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?Plens municipals
16. Es publiquen les Actes del ple municipal?Plens municipals
17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple?Junta de govern municipal
18. Es dóna informació sobre el Retiment de Comptes?Pla de govern
19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?POUM
20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?Ordenances municipals

1.3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

IndicadorOn trobar la informació?
21. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?Pressupost
22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?Execució pressupostària trimestral
23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin s’explicitarà amb claredat)Modificació de pressupostos
24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?Endeutament municipal
25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?Compte general
26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?Retribucions
27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat)Retribucions dels directius i càrrecs de configança
28. Es publica l’oferta de treball de l’Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)Oferta pública
29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?Patrimoni municipal
30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?Proveïdors, adjudicataris i contractistes
31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?Perfil del contractant
32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació?Perfil del contractant
33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?Perfil del contractant
34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?Proveïdors, adjudicataris i contractistes
35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?Període mitjà de pagament i morositat
36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat)Subvencions municipals
37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat s’explicitarà amb claredat)Convenis
38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? (en els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)Campanyes municipals

2- INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

IndicadorOn trobar la informació?
39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?Notícies i opinions dels grups municipals
40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?Notícies i opinions dels grups municipals
41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?Notícies dels plens
42. Es publica informació històrica sobre el municipi?Història, patrimoni i cultura
43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?El municipi
44. S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes?Agenda
45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas).Departament de comunicació

2.2. Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

IndicadorOn trobar la informació?
46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte?Bústia de participació ciutadana
47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?Consells i comissions municipals
48. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?Consells i comissions municipals
49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?Entitats
50. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?Dóna'ns la teva opinió
51. S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?Regidories
52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?Bústia de participació ciutadana