Plecs de clàusules generals

L'Ajuntament de Prats de Lluçanès, com a ens públic que realitza contractacions i d'acord amb el que disposa l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, difon mitjançant internet el seu perfil contractant. En aquest perfil s'inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l'òrgan de contractació.

A través de l’ACCÉS DIRECTE al perfil del contractant, podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública realitzada per l’Ajuntament de Prats de Prats de Lluçanès.

Licitacions en curs

LicitacióData de publicacióDocument
Rehabilitació edifici Teatre Orient19/01/2022
Projecte Tècnic del Teatre Orient de Prats de Lluçanès19/01/2022

Adjudicacions

LicitacióData de publicacióDocument
Servei de redacció del projecte per a la rehabilitació de l'edifici del Teatre Orient30/11/2020
Servei de dinamització, gestió, manteniment i neteja de les instal·lacions del Pavelló esportiu, piscina municipal, camp de futbol, pista de pàdel, sala polivalent i el servei bar de la piscina03/06/2020
Construcció dels vestidors de la zona esportiva de Prats de Lluçanès05/03/2019
Concessió demanial punts de càrrega de vehicles elèctrics15/01/2019
Servei de fisioteràpia i gimnàs al SAIAR04/12/2017

Formalitzacions

LicitacióData de publicacióDocument
Servei de redacció del projecte de rehabilitació del Teatre Orient08/11/22
Rehabilitació Teatre Orient08/11/22
Construcció dels vestidors de la zona esportiva05/03/19
Concessió demanial punts de càrrega de vehicles elèctrics27/02/19
Prestació del servei de jardineria14/11/17
Projecte de distribució interior de l'Hotel d'Entitats03/05/17
Projecte d'urbanització del sector PP2-Cal Dama, Fase 328/12/16
Projecte de millora i regeneració del c.Major i de la plaça de l'Església28/12/16
Dinamització, manteniment, gestió i neteja de les instal·lacions del Pavelló esportiu, piscina municipal, camp de futbol, pista de pàdel, centre BTT, sala polivalent i els seus respectius serveis de bar29/12/15
Contracte de servei de direcció de l'escola de música municipal Josep Cirera i Armengol30/09/15
Manteniment xarxa informàtica i comunicació de l'Ajuntament39/09/15

 

Modificacions dels contractes formalitzats, pròrrogues, licitacions anul·lades i resolucions anticipades

No n'hi ha l'any 2021