Tipus impositius

Número d'ordenançaDocumentData d'aprovacióEntrada en vigor
Ordenances fiscals 202325/10/2201/01/23
1. Impost sobre béns immobles25/10/2201/01/23
2. Impost sobre activitats econòmiques23/10/2101/01/22
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica23/10/2101/01/22
4. Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana23/10/2101/01/22
5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres25/10/2222/12/22
6. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública23/10/2101/01/22
7. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general23/10/2101/01/22
9. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues30/10/1801/01/19
10. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena23/10/2101/01/22
11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa25/10/1701/01/18
12. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública30/10/1801/01/19
13. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic23/10/2101/01/22
16. Taxa per expedició de documents administratius25/10/2222/12/22
18. Taxa per la llicència d'autotaxi25/10/1701/01/18
20. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme23/10/2101/01/22
21. Taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques23/10/2101/01/22
24. Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol26/07/2220/09/22
25. Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal25/10/2222/12/22
26. Taxa per prestació de serveis de cementiris25/10/1701/01/18
28. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals23/10/2101/01/22
34. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats25/10/1701/01/18
37. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials25/10/1701/01/18
50. Ordenança reguladora de la taxa per a la utilització de diferents espais municipals23/10/2101/01/22
51. Taxa per a la tinença de gossos23/10/1901/01/20
52. Taxa per la prestació del servei d'atenció integral a la gent a l'àmbit rural (SAIAR)17/02/2317/02/23
54. Taxa per la gestió dels residus procedents de la construcció i demolició del municipi de Prats de Lluçanès30/10/1801/01/19
55. Ordenança utilització pista de pàdel27/10/201/01/21
58. Taxa de drets d'examen25/10/2222/12/22
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals25/10/2201/01/23
Ordenança mercats de venda no sedentària26/10/1601/01/17
Ordenança de recollida de residus al municipi de Prats de Lluçanès26/10/1601/01/17
Ordenança d'ajuts econòmics d'urgencia social16/02/2316/02/23
Ordenança general del preus públics16/12/1601/01/17
Ordenança per la promoció d'instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica23/10/191/01/20

Podeu consultar les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis, així com les ordenances fiscals vigents, que s'hagin publicat de Prats de Lluçanès al BOPB i al DOGC des del següent enllaçCercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)