Normativa urbanística (POUM)

Aprovació definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme (9 d’octubre de 2015).

ConcepteDataDocument
Catàˆleg de béŽns a protegirSetembre 2014
Normativa urban’ísticaSetembre 2014
Catàˆleg de masies i cases ruralsSetembre 2014
Estudi d'avaluaci—ó de la mobilitat generadaSetembre 2014
Informe de sostenibilitat ambientalSetembre 2014
Informe de sostenibilitat econò˜micaSetembre 2014
Memò˜ria ambientalSetembre 2014
Memò˜ria de la informació— i ordenaci—ó / Agenda del pla / Avaluació— econò˜mica i financeraSetembre 2014
Memò˜ria socialSetembre 2014

Plànols

PlˆnolDataDocument
Estructura orgàˆnica del territoriSetembre 2014
Classificació— del sò˜lSetembre 2014
Qualificacions en sò˜l urbàˆ i urbanitzableSetembre 2014
Planejament en s˜òl no urbanitzableSetembre 2014
Qualificacions del sò˜l urbàˆ i urbanitzable 1/4Setembre 2014
Qualificacions del sò˜l urbàˆ i urbanitzable 2/4Setembre 2014
Qualificacions del sò˜l urbàˆ i urbanitzable 3/4Setembre 2014
Qualificacions del s˜òl urbàˆ i urbanitzable 4/4Setembre 2014
Catàˆleg de béŽns a protegir. Sò˜l urbàˆ i entorns 1/2Setembre 2014
Catàˆleg de béŽns a protegir. Sò˜l urbàˆ i entorns 2/2Setembre 2014
Catˆàleg de masies i cases ruralsSetembre 2014
Gesti—ó urban’ística i programa d'actuaci—óSetembre 2014
Xarxa de serveisSetembre 2014